Dzięki projektowi Baltic Deal zmniejszono zanieczyszczenie wody w Morzu Bałtyckim

Innowacyjny projekt obejmujący wymianę wiedzy ułatwił upowszechnianie praktyk dotyczących zrównoważonego rolnictwa i przyczynił się do poprawy stanu środowiska w siedmiu krajach regionu Morza Bałtyckiego.

Inne narzędzia

 
Wizyta na terenach podmokłych podczas zorganizowanego w ramach projektu Baltic Deal wyjazdu zapoznawczego do Danii. Wizyta na terenach podmokłych podczas zorganizowanego w ramach projektu Baltic Deal wyjazdu zapoznawczego do Danii.

" Projekt Baltic Deal przyczynił się do powstania dobrej międzynarodowej platformy wymiany wiedzy. Objął zasięgiem 2500 rolników i 300 doradców, z których wielu uczestniczyło w zorganizowanych spotkaniach i wydarzeniach. Zaobserwowaliśmy też, że dzięki niemu świadomość problemów środowiskowych i potencjalnych ich rozwiązań wzrosła. We wszystkich objętych projektem 117 gospodarstwach demonstracyjnych wdrożono lub planuje się wkrótce wdrożyć różne środki ograniczające utratę substancji biogennych. "

Kaspars Žūriņš, dyrektor ds. projektu

Projekt Baltic Deal skupiał się na działaniach zmierzających do efektywniejszego wykorzystania substancji biogennych w celu ograniczenia strat tych substancji w gospodarstwach rolnych. Wycieki szczepionek i nawozów mogą poważnie zanieczyścić ekosystemy, wody gruntowe, rzeki, jeziora i morza, a także wywołać tzw. proces eutrofizacji, który może doprowadzić do zakwitu planktonu i utraty bioróżnorodności.

W obszarach pilotażowych obejmujących m.in. siedem największych wysp na Morzu Bałtyckim rolnicy testowali metody racjonalnego pod względem kosztów ograniczenia wspomnianych wycieków. Metody te obejmowały m.in. korzystanie z pokrywy roślinnej poza sezonem wegetacji, doskonalenie technik użyźniania, doskonalenie technik nawożenia oraz oczyszczanie spływającej wody.

Gospodarstwa demonstracyjne

W następstwie działań pilotażowych w siedmiu krajach partnerskich przygotowano 117 gospodarstw demonstracyjnych, których celem było wykazanie, że stosowanie bardziej ekologicznych metod gospodarowania na roli nie musi odbywać się kosztem obniżenia produkcji lub konkurencyjności.

Dzięki utworzonej w ramach projektu sieci rolnicy i doradcy mogą wymieniać się doświadczeniami podczas wyjazdów zapoznawczych zarówno krajowych, jak i zagranicznych (do innych krajów regionu Morza Bałtyckiego). Mogą również brać udział w różnego rodzaju konferencjach, wymianach, seminariach, warsztatach i szkoleniach.

W ramach projektu utworzono również witrynę internetową udostępniającą narzędzia i materiały merytoryczne dla doradców i rolników. Witryna ta jest systematycznie aktualizowana.

Oprócz partnerów wiodących w siedmiu krajach partnerskich projekt Baltic Deal ma ponad 30 partnerów stowarzyszonych we wszystkich dziewięciu krajach nadbałtyckich, w tym w Rosji i w Niemczech. Partnerami tymi są organizacje skupiające rolników, firmy doradcze, ministerstwa oraz inne instytucje i organizacje o orientacji rolniczej.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączny budżet projektu „Baltic Deal” wyniósł 3 786 140 EUR, z czego 2 973 510 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach transgranicznego Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007–2013.


Data projektu

08/09/2014