Inteligentny układ rolny dla Morza Bałtyckiego

Projekt Baltic Deal zrzesza rolne organizacje doradcze z całego basenu Morza Bałtyckiego w ramach inicjatywy zmierzającej do zwiększenia wiedzy eksperckiej na temat praktyk i działań rolnośrodowiskowych. Struktura wsparcia pomaga rolnikom zmniejszyć straty substancji odżywczych w gospodarstwach rolnych i jednocześnie zwiększyć produkcję oraz konkurencyjność regionu.

Inne narzędzia

 

Projekty takie jak ten pomagają Unii Europejskiej w osiągnięciu celu, jakim jest stworzenie inteligentnej, zrównoważonej i integracyjnej gospodarki europejskiej do roku 2020, zgodnie ze strategią wzrostu UE 2020. UE staje w obliczu trudnych wyzwań, takich jak starzenie się ludności, niewystarczająco wykwalifikowana siła robocza, potrzeba wzmożonej innowacyjności, osiągnięcie równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym a niszczeniem środowiska, oraz zapewnienie bezpiecznych i czystych dostaw energii. Projekty związane z polityką regionalną odgrywają w całej UE donośną rolę w radzeniu sobie z tymi i innymi wyzwaniami. Pozwalają one zrealizować cele takie jak zwiększenie zatrudnienia, poprawa oświatowy, rozwijanie odnawialnych źródeł energii, poprawa produktywności i zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do równych możliwości. Projekty oraz regiony odgrywają w tym względzie kluczową rolę, jako że generują realne wyniki, które przyczyniają się do osiągnięcia kluczowych celów strategicznych.

Sześć państw uczestniczących w inicjatywie tworzy sieć ponad 100 gospodarstw rolnych, które demonstrują, dokumentują i rozpowszechniają najlepsze praktyki oraz działania, pracując na rzecz bardziej zrównoważonego rolnictwa w regionie.

Zrównoważony rozwój poprzez zarządzanie substancjami odżywczymi

Pomimo redukcji odrzutów substancji odżywczych do Morza Bałtyckiego w ciągu minionych dziesięcioleci, w regionie tym nadal zachodzą silne, niekorzystne procesy eutrofizacji. Problem substancji odżywczych odprowadzanych w ściekach z gospodarstw rolnych do Bałtyku jest uznawany za ważne zagadnienie przez federacje rolne we wszystkich państwach sąsiadujących z tym akwenem. Zrównoważony rozwój stanowi centralną kwestię w Baltic Deal. Projekt ten już teraz zapewnia organizacjom doradczym poprawione, efektywne kosztowo metody oraz narzędzia. Ten międzynarodowy projekt realizowany jest w ramach współpracy pomiędzy Łotwą, Szwecją, Finlandią, Litwą, Polską a Danią oraz ponad 30 partnerami stowarzyszonymi ze wszystkich dziewięciu krajów wokół Morza Bałtyckiego, w tym z Rosji.

Inteligentne łączenie zasobów

W ramach projektu przeprowadzono około 30 wywiadów w Saaremaa, Hiiumaa, na Alandach, w Gotlandii, Olandii oraz na wyspie Bornholm, aby uzyskać przekrojowy obraz opinii rolników na temat działań środowiskowych oraz przyszłości rolnictwa. Na podstawie tych i innych źródeł informacji, partnerzy projektu tworzą porównawcze badania bazowe, wspólną strategię rozwoju rolnośrodowiskowych usług doradczych, instrumentarium dla doradców, wspólną platformę internetową oraz rozwiązania TIK, lokalną wizję zrównoważonego rozwoju, jak również markową sieć demonstracyjnych gospodarstw rolnych i podręczniki.

Inne rezultaty to między innymi wspólna strategia z wybranymi podejściami, które są testowane, oceniane i dostrajane w ramach wybranych regionów pilotażowych, takich jak na przykład Wyspy B7 (siedem największych wysp na Morzu Bałtyckim), i przyczyniają się do zmniejszenia eutrofizacji Morza Bałtyckiego. Wśród przykładów testowanych działań można wymienić poprawione metody nawożenia, gospodarki obornikiem oraz oczyszczania wód ściekowych.


Data projektu

17/08/2011