Usuwanie zagrożenia dla wód Bałtyku

Morze Bałtyckie, podobnie jak wiele innych stref morskich, charakteryzuje niezwykle delikatne środowisko morskie. Obszar ten, poza tym że podlega czynnikom naturalnym, doświadcza także znacznego natężenia morskiego ruchu żeglugowego, co stanowi dla niego nieustanne zagrożenie. Mimo tego w przypadku wielu obszarów nadbrzeżnych istnieją nieliczne plany interwencyjne lub nie ma ich wcale. Projekt Baltic Master II zaczyna obecnie wypełniać tę lukę, koncentrując się na dwóch kluczowych obszarach: usprawnianiu zdolności reagowania na lądzie na wycieki ropy naftowej oraz na wzmacnianiu środków zapobiegających zanieczyszczeniom emitowanym przez transport morski.

Inne narzędzia

 

„Statki mają zakaz spuszczania ropy naftowej oraz wyrzucania odpadów do morza, a porty i terminale zobowiązane są udostępnić zakłady unieszkodliwiania odpadów, które nie będą powodowały opóźnień ani dodatkowych kosztów dla statków. Jednak by system ten działał w praktyce, niezbędna jest współpraca pomiędzy portami a liniami żeglugi morskiej. Projekt Baltic Master II zapewnia współpracę w tym zakresie”.
Anders Sjöblom, Port w Kalmarze, Szwecja

Projekt ten podejmuje działania w miejscu, w którym zakończono poprzedni projekt, Baltic Master, i gwarantuje utworzenie – w ramach zarządzania strefą nadbrzeżną – stosownego systemu reagowania odpowiadającego natężeniu ruchu, czego nie można powiedzieć o obecnej sytuacji. By zapewnić zarówno ochronę środowiska, jak i dobrobyt społeczności nadbrzeżnych, zostaną wykorzystane cztery pakiety prac, uwzględniające klasyfikację Morza Bałtyckiego jako szczególnie delikatnego obszaru morskiego.

Wspólny front na rzecz ratowania Bałtyku przed zanieczyszczeniami

Projekt zrzesza władze lokalne, regionalne i krajowe, instytuty badawcze, uniwersytety oraz organizacje panbałtyckie, gwarantując połączenie umiejętności praktycznych z programem prac strategicznych. Projekt podzielono na cztery pakiety prac: zarządzanie projektem i administracja; komunikacja i informacja; usprawnianie zdolności reagowania na lądzie na wycieki ropy naftowej na morzu oraz wzmacnianie środków zapobiegających zanieczyszczeniom, w tym oczyszczanie odpadów wytwarzanych przez statki. Projekt przyczyni się również do stworzenia praktycznych rozwiązań i sugestii w związku z inwestycjami strategicznymi w ochronę stref morskich.

Wiadomość niesiona na grzbiecie fali

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie organizacji partnerskich zaangażowanych w projekt, duże znaczenie mają komunikacja i wymiana najświeższych informacji. W tym celu przewidziano strategię komunikacyjną, wspólny plan działań na rzecz rozpowszechniania informacji, stronę internetową z intranetem, spotkania partnerskie oraz kursy szkoleniowe. Zostaną także podjęte działania za pośrednictwem prasy i mediów, by informacja o realizacji projektu dotarła do szerokiego grona odbiorców. Zostanie opracowany dokument końcowy zatytułowany „Vision of the Baltic Sea” (Wizja Morza Bałtyckiego), w którym będą przedstawione przyszłe oczekiwania dotyczące Bałtyku.

Narzędzia do walki z zanieczyszczeniem

Plany interwencyjne dotyczące ropy naftowej zostaną opracowane, zaktualizowane i przetestowane w oparciu o różne scenariusze sytuacyjne. Istniejący „Atlas środowiskowy” stanie się również istotnym narzędziem zarządzania strefą nadbrzeżną. Jednocześnie powstaną wytyczne obejmujące kwestię włączenia planowania interwencyjnego do zarządzania strefą nadbrzeżną. Ostateczny pakiet prac zajmie się zbadaniem istniejących ram prawnych regulujących zanieczyszczenia stref morskich i określi obszary ich udoskonalenia. Projekt Baltic Master II, uwzględniając kluczową rolę portów w zapobieganiu zanieczyszczeniom, rozpatrzy wspólne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami w portach i na pokładach statków.


Data projektu

06/01/2010