ICT dla zdrowia — edukowanie osób starszych w zakresie korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych w obszarze ochrony zdrowia

Projekt „e-Zdrowie” jest skierowany do obywateli cierpiących na choroby przewlekłe oraz osób wchodzących w skład personelu medycznego w regionach partnerskich. Celem tego projektu jest zachęcanie tych osób do korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w obszarze ochrony zdrowia, upowszechnianie wiedzy na ten temat oraz udostępnienie w związku z nim odpowiednich narzędzi.

Inne narzędzia

 
Obywatele (zwłaszcza osoby starsze) cierpiący na choroby przewlekłe korzystają z innowacyjnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w obszarze ochrony zdrowia Obywatele (zwłaszcza osoby starsze) cierpiący na choroby przewlekłe korzystają z innowacyjnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w obszarze ochrony zdrowia

" Platforma „e-Health for Citizen” została opracowana w celu przedstawienia obywatelom w bardzo prosty sposób korzyści zapewnianych im przez technologie informacyjne i komunikacyjne w obszarze ochrony zdrowia "

Prof. dr Roland Trill, Uniwersytet Nauk Stosowanych we Flensburgu

Znajomość i korzystanie z tych technologii przez wspomniane osoby jest niezbędna w celu wdrażania kolejnych innowacyjnych technologii w sektorze ochrony zdrowia. Poziomy biegłości w używaniu, zrozumienia i przekonania do wspomnianych technologii wśród obywateli i personelu medycznego znacznie się jednak różnią i muszą być odpowiednio podwyższone we wszystkich regionach partnerskich.

Partnerami projektu są specjaliści wywodzący się ze szpitali, uczelni, gmin i władz regionalnych odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną, a także reprezentujący region Morza Bałtyckiego eksperci z zakresu telemedycyny. Informacje o projekcie są propagowane i upowszechniane za pośrednictwem sieci „e-Health for Regions” oraz jej politycznej rady strategicznej utworzonej w ramach projektu INTERREG IIIB. Działania w ramach tej sieci są realizowane i finansowane niezależnie od projektu „e-Zdrowie”.

Wzrasta zapotrzebowanie na stosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w obszarze ochrony zdrowia

W wyniku procesu starzenia się społeczeństwa znaczna większość obywateli (zwłaszcza osoby starsze) cierpi na choroby przewlekłe. Ma to miejsce we wszystkich regionach partnerskich. Z tego względu w kwestiach zapobiegania przypadkom i leczenia przypadków chorób przewlekłych jest dużo do zrobienia. Zastosowanie w obszarze ochrony zdrowia technologii informacyjnych i komunikacyjnych pozwoli na obopólnie korzystną współpracę między pacjentami i personelem medycznym w zakresie rozwiązywania tych kwestii. Dzięki tym technologiom pacjenci mogą być w większym stopniu odpowiedzialni za swoje zdrowie i komfort życia, a samo świadczenie usług zdrowotnych stanie się bardziej efektywne.

Pozytywne efekty

Takie skupione na pacjencie podejście skutecznie pozwala osobom cierpiącym na choroby układu krążenia na samodzielne monitorowanie danych o swoim stanie zdrowia oraz uczestnictwo w szkoleniach za pośrednictwem różnych technologii ICT. Ze wspomnianego systemu pacjenci mogą także korzystać zdalnie.

Specjaliści zaangażowani w ten sztandarowy projekt w ramach strategii Unii Europejskiej na rzecz regionu Morza Bałtyckiego uważają, że przyczynia się on do poprawy kompetencji zdrowotnych jako podstawowego czynnika warunkującego lepszą opiekę zdrowotną w krajach UE.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „ICT dla zdrowia” wyniosła 3 645 620 EUR, z czego 2 606 820 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu operacyjnego „Region Morza Bałtyckiego” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

03/06/2015