Płynna podróż pomiędzy Bałtykiem a Adriatykiem

Projekt SoNorA skupia się na rozwoju multimodalnej infrastruktury oraz usług transportowych w Europie Środkowej, zapewniających lepsze połączenie pomiędzy Morzem Bałtyckim a Adriatyckim. Unikalność projektu polega na skupieniu kilku sieci połączeń na trasie Północ Południe w ramach jednej inicjatywy. Korzyści osiągnięte przez sześć krajów biorących udział w programie to: sprawniejsza żegluga śródlądowa, opracowanie wytycznych w kwestii planowania strategicznego, ocena oddziaływania dotycząca rozwoju oraz wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań.

Inne narzędzia

 
Przybliżenie portów Morza Bałtyckiego do Adriatyku Przybliżenie portów Morza Bałtyckiego do Adriatyku

„Region Veneto (Włochy), jako partner wiodący projektu SoNorA, dąży do zbudowania w Europie Środkowej połączenia pomiędzy Adriatykiem i Bałtykiem, ułatwiając w ten sposób ruch oraz przepływ towarów i osób, co ma bezpośredni i pozytywny wpływ na poprawę logistyki i intermodalności w regionie.”
Silvano Vernizzi, sekretarz generalny odpowiedzialny za infrastrukturę i mobilność w Regionie Veneto

Projekt SoNorA jest ściśle powiązany z politykami i celami Sieci Transeuropejskich (TEN). Zakładają one tworzenie sieci transportowych, energetycznych i telekomunikacyjnych, które łączą regiony i rynki oraz pomagają zwiększać wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Celem projektu jest usunięcie barier związanych z budowaniem infrastruktury oraz świadczeniem usług wzdłuż tras.

Początki projektu SoNorA

Założenie projektu SoNorA – wdrażanego obecnie w ramach programu „Europa Środkowa” – stanowi połączenie inicjatywy AB Landbridge (finansowanej ze środków Interreg III B CADSES) oraz niedawnej niemieckiej inicjatywy SCANDRIA (Deklaracja Berlińska 30.11.2007 r.). Projekt składa się z sześciu pakietów roboczych, z których każdy skupia się na innym obszarze: zarządzaniu projektem i koordynacji, zarządzaniu wiedzą i rozpowszechnianiu jej, optymalizacji sieci transportowych, usunięciu przeszkód utrudniających budowę infrastruktury, uruchomieniu usług wzdłuż tras wiodących z południa na północ oraz platformie współpracy międzynarodowej.

Zespół

W przypadku tak dużego projektu kluczem do sukcesu jest dobrze skonstruowana i harmonijna organizacja. Pracami kieruje komitet sterujący skupiający prawnych przedstawicieli każdego z partnerów. Komitet spotyka się, aby podejmować ważne decyzje dotyczące zarządzania. Zarząd techniczny, składający się z wiodącego partnera, kierownika technicznego i liderów pakietów roboczych, monitoruje postępy projektu oraz elementy synergiczne pomiędzy poszczególnymi działaniami. Partnerzy projektu to 34 publiczne lub prywatne instytucje (które dobrowolnie zgłosiły swój udział) oraz rada naukowa dostarczająca na prośbę liderów grup roboczych informacji naukowych na temat metodologii działania.

Nowe połączenia po zniesieniu barier

Dzięki narzędziom, wytycznym, studiom przypadku, wynikom, nowym elementom synergicznym i ocenom inwestycji, projekt SoNorA poprawi dostęp do europejskich portów morskich dla krajów niesąsiadujących z morzem, zwiększy intermodalność transportu drogowego, kolejowego i wodnego, zapewni strategiczną współpracę pomiędzy i w ramach korytarzy transeuropejskich (np. zalecenia TEN-T) oraz ustanowi międzynarodową sieć pozwalającą wykorzystać elementy synergiczne oraz wspólne cele w zakresie rozwoju regionalnego.

Data projektu

09/12/2009