Ochrona europejskich jezior przed zmianą klimatu

Zmiana klimatu i skutki działalności człowieka zagrażają europejskim jeziorom. W projekcie „EULAKES”, którego celem jest ograniczenie ww. szkód, spotkali się naukowcy i decydenci, aby wspólnie pracować nad możliwymi rozwiązaniami.

Inne narzędzia

 
W badaniach prowadzonych w ramach projektu „EULAKES” wymagana jest ocena ogólnego stanu jezior — od jeziora Balaton na Węgrzech po Jezioro Garda we Włoszech. W badaniach prowadzonych w ramach projektu „EULAKES” wymagana jest ocena ogólnego stanu jezior — od jeziora Balaton na Węgrzech po Jezioro Garda we Włoszech.

" Dzięki projektowi »EULAKES« wyzwania, jakie niesie ze sobą zmiana klimatu, stały się jedną z najważniejszych kwestii dla społeczności żyjącej wzdłuż jezior. Lokalne społeczności podchodzą teraz bardzo poważnie do działań, które mają podejmować "

Giorgio Passionelli, burmistrz Torri del Benaco, Jezioro Garda, Włochy

W celu dostarczenia ludziom zarządzającym europejskimi jeziorami rzetelnych informacji oraz przygotowania ich na przyszłe wyzwania, w projekcie tym wykorzystywana jest wiedza naukowa do opracowania najlepszych strategii ograniczających zmianę klimatu i zanieczyszczenie środowiska, umożliwiających przystosowanie się do tej zmiany, a także zaspokajających potrzebę zrównoważonego zarządzania linią brzegową.

Celem tej wyjątkowej współpracy instytucji naukowych i organów publicznych jest opracowanie wspólnej transnarodowej strategii na rzecz całościowego zarządzania jeziorami, która zajmowałaby się problemami natury środowiskowej, gospodarczej i społeczno-kulturalnej. Docelowo strategia ta ma zostać włączona do międzynarodowego porozumienia ustanawiającego wytyczne w sprawie wspólnej inicjatywy i procesu planowania. 

Badania i działania związane z jeziorami

W przeprowadzonych w ramach projektu badaniach ocenie poddano stan jezior — od jeziora Balaton na Węgrzech po Jezioro Garda we Włoszech. W badaniach zawarto studium dotychczasowych systemów monitorowania, a w stosownych przypadkach — propozycję opracowania nowych systemów. Szczególną uwagę w badaniach poświęcono poprawie stanu wiedzy o środowiskowych słabych stronach powyższych jezior i o ryzyku powiązanym z tymi słabościami. Skupiono się także w sposób szczególny na zwiększeniu znaczenia zarządzania jeziorami na szczeblu lokalnym, co umożliwiłoby ujęcie społeczności w transnarodowym podejściu.

Przykład

Przykładem prac prowadzonych w ramach inicjatywy „EULAKES” jest Jezioro Nezyderskie w Austrii, gdzie naukowcy przeprowadzili badanie monitorujące zarządzenie wypasem oraz praktykami rolnymi koniecznymi do kontrolowania poziomu składników odżywczych w wodach jeziora. W wyniku tego badania powstał plan zagospodarowania przestrzennego, w którym dokonano korekty wykorzystania okolicznych gruntów i w którym wydzielono strefę buforową pomiędzy brzegiem jeziora a obszarami rolnymi.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji dotyczących projektu „EULAKES – European Lakes Under Environmental Stressors” („EULAKES — wpływ środowiskowych czynników stresogennych na europejskie jeziora") wyniosła 2 810 778 EUR, z czego 2 208 771 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Europa Środkowa” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

10/12/2014