Współpraca międzyregionalna pomaga sprostać wyzwaniom dotyczącym zmniejszania i starzenia się społeczeństwa

Projekt DART dotyczy zmniejszania i starzenia się ludności oraz przekształceń regionalnych (skrót z ang. Declining, Ageing and Regional Transformation) i obejmuje 13 regionów z całej UE, które współpracują, by poradzić sobie z globalnymi wyzwaniami wynikającymi z kurczącego się i starzejącego społeczeństwa.

Inne narzędzia

 

Projekty takie jak ten pomagają Unii Europejskiej w osiągnięciu celu, jakim jest stworzenie inteligentnej, zrównoważonej i integracyjnej gospodarki europejskiej do roku 2020, zgodnie ze strategią wzrostu UE 2020. UE staje w obliczu trudnych wyzwań, takich jak starzenie się ludności, niewystarczająco wykwalifikowana siła robocza, potrzeba wzmożonej innowacyjności, osiągnięcie równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym a niszczeniem środowiska, oraz zapewnienie bezpiecznych i czystych dostaw energii. Projekty związane z polityką regionalną odgrywają w całej UE donośną rolę w radzeniu sobie z tymi i innymi wyzwaniami. Pozwalają one zrealizować cele takie jak zwiększenie zatrudnienia, poprawa oświatowy, rozwijanie odnawialnych źródeł energii, poprawa produktywności i zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do równych możliwości. Projekty oraz regiony odgrywają w tym względzie kluczową rolę, jako że generują realne wyniki, które przyczyniają się do osiągnięcia kluczowych celów strategicznych.

Za pośrednictwem projektu DART regiony współpracują ze sobą, by określić, porównać i przekazywać sobie odpowiednie rozwiązania tego powszechnego problemu demograficznego, z zamiarem sformułowania zintegrowanej strategii, która wzmocni gospodarkę, usługi edukacyjne i zdrowotne, a ostatecznie zapobiegnie wykluczeniu społecznemu i gospodarczemu ludzi żyjących w wyludniających się regionach.

Jak poradzić sobie ze spiralą degradacji

Do 2030 roku co trzecia osoba w UE będzie miała powyżej 60 lat. Starzejące się społeczeństwo w połączeniu ze zmniejszaniem się liczby ludności stanowi zagrożenie dla świadczenia odpowiednich usług publicznych i prywatnych oraz dla istnienia zrównoważonych fundamentów gospodarczych w wielu regionach Europy.

Projekt DART, wspierany z środków EFRR za pośrednictwem programu INTERREG IVC na rzecz współpracy międzyregionalnej, oferuje 13 uczestniczącym w nim regionom możliwość wymiany doświadczeń w zakresie projektów związanych z tym tematem, aby mogły oprzeć je na odpowiednich standardach i wskaźnikach. Daje także regionom możliwość wypracowania innowacyjnych i zintegrowanych rozwiązań, które pozwoliłyby utrzymać poziom życia i poprawić integrację społeczną wszystkich pokoleń w rejonach o zmniejszającej się i starzejącej się ludności.

Dobre praktyki zostaną skompilowane i włączone do zintegrowanej strategii określanej jako „life cycle proof neighbourhood”, czyli możliwości życia w jednym miejscu od kołyski aż po grób. Będzie ona uwzględniała trzy główne tematy projektu: edukację i kształcenie się przez całe życie, służbę zdrowia i usługi socjalne oraz tradycję i innowacyjną gospodarkę.

Włączenie wyników DART do polityki

W regionach DART istnieje już kilka projektów zajmujących się zachodzącymi obecnie zmianami demograficznymi. Partnerzy będą dzielić się dobrymi praktykami z tych projektów. Zostaną także wyłonione „najlepsze praktyki”, które zostaną następnie zaprezentowane na trzech głównych konferencjach związanych z projektem od wiosny 2011 do wiosny 2012.

Twórcy projektu mają nadzieję, że te najlepsze praktyki, jak również nowe produkty i usługi poprawią jakość życia oraz stworzą zestaw wskaźników pozwalających na dokonanie analizy porównawczej regionów, który zostanie włączony do polityk związanych ze zmianami demograficznymi.

Matthias Platzeck, premier niemieckiej Brandenburgii, stwierdza: „Oddziaływanie zmian demograficznych staje się coraz bardziej widoczne w naszych regionach. Należy zająć się tymi zmianami w sposób dostrzegalny i wymieniać się dobrymi praktykami z innymi regionami Europy dotkniętymi zmianami demograficznymi”.


Data projektu

26/08/2011