Projekt ET-struct — przewidywanie i zaspokajanie regionalnych potrzeb w zakresie zatrudnienia

W ramach projektu ET-struct opracowano nowe metody przewidywania trendów i zaspokajania popytu na pracę w danym regionie, aby pomóc w spełnianiu zmieniających się wymogów rynku pracy dotyczących kwalifikacji pracowników.

Inne narzędzia

 

" Polityka spójności przewiduje potrzebę inwestowania w kapitał ludzki i rzeczowy, który jest podstawowym czynnikiem kształtującym potencjał zatrudnienia i wzrostu. Nie podjęto jednak odpowiednich działań zwłaszcza w zakresie edukacji, szkoleń i zdolności dostosowawczych pracowników. Są to dziedziny, którymi w ramach projektu ET-struct właściwie się już zajęto oraz w odniesieniu do których zapewniono dobre i praktyczne rozwiązania dla wszystkich regionów Europy. "

Stuart Simpson, kierownik projektu

ET-struct (ang. Economic Educational Territorial – Structure) ma ułatwić rozwiązywanie regionalnych problemów z zatrudnieniem (np. przeciwdziałać zjawisku „drenażu mózgów”) oraz sprawić, aby systemy edukacji w większym stopniu uwzględniały zastosowanie nowych technologii i praktyk biznesowych.

Przy uwzględnieniu regionalnych aspektów politycznych, gospodarczych i edukacyjnych opracowano innowacyjny, dynamiczny, elastyczny i systemowy model przewidywania potrzeb w zakresie zatrudnienia. Model ten został nazwany ET-Inventory. „Skorzystano z tego modelu i przeprowadzono ankiety w dziesięciu regionach partnerskich, aby określić, jakie kwalifikacje są poszukiwane przez pracodawców, oraz poinformować inwestorów o sytuacji gospodarczej w tych regionach” — powiedział Stuart Simpson, kierownik projektu.

Narzędzia służące do lepszego zaspokajania potrzeb rynku pracy

Na podstawie wyników wspomnianych ankiet opracowano platformę e-kształcenia „ET-LearnTrain”. Za jej pośrednictwem oferowane są stacjonarne i internetowe szkolenia dla pracowników w objętych projektem regionach Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Słowenii, Ukrainy i Włoch. Ponadto przygotowano 24 moduły szkoleniowe dotyczące takich dziedzin, jak przedsiębiorczość, obsługa technologii informacyjno-komunikacyjnych, kompetencje społeczne, komunikacja międzykulturowa, orientacja zawodowa i zagadnienia techniczne. Za pomocą tych modułów przeszkolono 517 osób.

Kolejnym ważnym efektem projektu był „ET-Academy” — podręcznik zarządzania opracowany na podstawie doświadczeń i wniosków z wdrażania platformy „ET-LearnTrain”. Podręcznik ten może być przydatnym narzędziem dla wszystkich władz regionalnych w Europie, które chcą się zmierzyć ze strukturalnymi zmianami w zakresie zatrudnienia.

Ponadto w ramach projektu ET-struct powołano do życia „regionalne trójkąty zarządzania”, których celem jest dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. W toku realizacji projektu przygotowano także dokument zatytułowany „ET Management", w którym zawarto wskazówki dla innych regionów europejskich dotyczące tworzenia własnych „trójkątów zarządzania”.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji dotyczących projektu ET-struct wyniosła 2 600 800 EUR, z czego 2 058 635 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „EUROPA ŚRODKOWA” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

19/11/2014