EMPIRIC – Poprawa integracji multimodalnych platform, usług transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej w Europie Środkowej

Zadaniem projektu EMPIRIC było wsparcie działań dotyczących transportu multimodalnego i usług logistycznych w korytarzu transportowym „Bałtyk – Adriatyk” (BAC).

Inne narzędzia

 

" Celem projektu EMPIRIC jest pomoc w tworzeniu i udoskonalaniu połączeń multimodalnych między portami na Północnym Adriatyku a ośrodkami w Europie Środkowej. W ramach projektu oceniono możliwości zmiany charakteru transportu multimodalnego w większym stopniu na kolejowy i żeglugowy, aby w przyszłości rozszerzyć zakres korzystania z bardziej ekologicznych metod transportu i bardziej konkurencyjnego systemu logistycznego. Projekt ten miał głęboki wymiar praktyczny oraz był zorientowany na rynek. "

Paolo Costa, przewodniczący Stowarzyszenia Portów Północnego Adriatyku

W ramach projektu wpływowi decydenci, zainteresowane podmioty i gracze rynkowi związani z tym ważnym środkowoeuropejskim korytarzem biegnącym z północy na południe kontynentu zajęli się określeniem bardziej efektywnych, niezawodnych i zrównoważonych metod transportu towarów. W szczególności zachęcano do intensywniejszego korzystania z transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej.

Zalecenia dotyczące bardziej ekologicznego transportu towarów w korytarzu „Bałtyk – Adriatyk” powstały na podstawie analizy przepływów towarowych, usług logistycznych i zachęt rynkowych w sześciu krajach partnerskich projektu (Austria, Czechy, Polska, Słowenia, Węgry i Włochy). Przygotowano dziesięć analiz przepływu towarów w poszczególnych regionach, studium wykonalności na szczeblu transnarodowym, pięć ocen skutków wprowadzenia nowych usług i infrastruktury multimodalnej, analizę procedur szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w Czechach i Polsce oraz pięć analiz dotyczących krajowej żeglugi śródlądowej. Ponadto za pośrednictwem witryny projektu umożliwiono korzystanie z systemu informacji geograficznej na potrzeby przyporządkowania platform multimodalnych oraz utworzono system informacji rzecznej, który pozwala na wymianę informacji dotyczących rzek między Dunajem a Padem.

Nieformalne spotkania przy kawie okazją do wymiany doświadczeń

W ramach projektu EMPIRIC ukształtowała się społeczność partnerów projektu, władz lokalnych, przewoźników i usługodawców logistycznych, która systematycznie spotyka się na różnych szczeblach w celu omówienia tematów związanych z transportem multimodalnym. W serii nieformalnych „biznesowych spotkań przy kawie” zorganizowanych w Europie Środkowej wzięło udział ponad 800 uczestników oraz 300 przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego. Razem z kilkoma transnarodowymi seminariami spotkania te stanowiły okazję do znalezienia sposobów sprostania oczekiwaniom i wyzwaniom, przed którymi stoją beneficjenci projektu.

W ramach projektu przygotowano również wspólne stanowisko w sprawie zachęt, którego podstawą było ponad sto wywiadów, pięć biznesplanów dotyczących nowych połączeń kolejowych między portami na Północnym Adriatyku a ośrodkami w Europie Środkowej oraz ocenę stosowanych przez porty na Północnym Adriatyku platform elektronicznej wymiany danych (EWD).


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji dotyczących projektu „EMPIRIC – Poprawa integracji multimodalnych platform, usług transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej w Europie Środkowej” wyniosła 2 937 335 EURO, z czego 2 308 226 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu operacyjnego „EUROPA ŚRODKOWA” w okresie programowania 2007–2013.

 


Data projektu

19/11/2014