Sieć Kreatywnych Miast w Europie Środkowej

Transnarodowa sieć podmiotów reprezentujących sektory kreatywne w pięciu dużych miastach europejskich sprzyja powstawaniu pozytywnej atmosfery, dzięki której miasta te są bardziej rozpoznawalne i atrakcyjne dla inwestorów. Wymiana fachowej wiedzy przyczynia się zarówno do propagowania przedsiębiorczości i konkurencyjności, jak i do przemiany zaniedbanych obszarów miejskich w tętniące życiem ośrodki kreatywności.

Inne narzędzia

 
© iStockphoto.com / muharrem öner © iStockphoto.com / muharrem öner

" Działania na rzecz współpracy sektorów kreatywnych były bardzo ważne. Dzięki projektowi Kreatywne Miasta organizatorzy festiwalu filmowego w Genui mogli nawiązać taką współpracę z organizatorami podobnego festiwalu w Lipsku. Obecnie chcemy utworzyć sprawną sieć umożliwiającą korzystanie z usług reżyserów i scenarzystów filmowych zatrudnionych w sektorze audiowizualnym. "

Antonella Sica, dyrektor festiwalu filmowego w Genui, Włochy

Sektory kreatywne mają ogromny, chociaż często niezauważalny potencjał pozwalający miastom na sprostanie wyzwaniom związanym z globalną konkurencją, ponieważ przyciągają inwestorów i tworzą coraz więcej lepszych miejsc pracy. Dzięki projektowi KREATYWNE MIASTA ten potencjał jest rozwijany w ramach skierowanych do miast europejskich działań informujących o korzyściach, które mogą zapewnić sektory kreatywne. Wspierany jest także rozwój odpowiednich do tego celu polityk i instrumentów. Trudne do przezwyciężenia mogą być jednak bariery dla podmiotów z sektora kreatywnego, wśród których znajdują się niskie finansowanie, słaba współpraca oraz niewystarczająca rozpoznawalność z zewnątrz. W toku realizacji projektu zidentyfikowano niezbędne zasoby i źródła wiedzy oraz przygotowano zestawienia porównawcze danych z różnych krajów na temat wpływu poszczególnych sektorów kreatywnych na wzrost gospodarczy.

Uczestnicy projektu, czyli miasta z Europy Środkowej (Gdańsk, Genua, Lipsk, Lublana i Pecz), wymieniali się najlepszymi praktykami w zakresie stymulowania kreatywności i innowacyjności. Na początku partnerzy projektu we współpracy z Ministerstwem Kultury, Mediów i Sportu Zjednoczonego Królestwa ocenili swoje sektory kreatywne. Ocena ta była podstawą propozycji działań mających na celu poprawę warunków funkcjonowania tych sektorów i osób wysoko wykwalifikowanych.

Orientacja lokalna impulsem dla rewitalizacji miast

Podstawowym zadaniem projektu było zorganizowanie lokalnych grup roboczych skupiających osoby zatrudnione w sektorach kreatywnych. Wskutek wielu debat przeprowadzonych z tymi grupami powstał plan działania, który miał być wdrożony na szczeblu europejskim. W planie tym określono sposoby poprawy polityk publicznych w celu wzmocnienia współpracy między poszczególnymi sektorami gospodarki. Ma to zachęcać odbiorców tych działań do podwyższania kwalifikacji oraz poprawić sytuację zarówno doświadczonych, jak i nowych przedsiębiorców. Dzięki różnorodności zaproponowanych działań wszystkie uczestniczące w projekcie miasta mogą nie tylko korzystać z tych innowacyjnych pomysłów, ale również rozwiązywać bieżące problemy, zdobywać nową wiedzę i stosować nowe podejścia.

Obecne prace mają na celu zachęcenie podmiotów z sektora kreatywnego do zakładania placówek w zaniedbanych obszarach miejskich. Partnerzy projektu uważają, że odpowiednio zaplanowane okręgi kulturalne mogą być siłą napędową rewitalizacji miast. Jednym z najważniejszych efektów opisywanego projektu jest przygotowanie zestawu wytycznych i zaleceń dla innych miast zainteresowanych rozwojem okręgów kulturalnych i pobudzaniem potencjału sektora kreatywnego.

Sektory kreatywne w kontekście transnarodowym

Oprócz przedsięwzięć na szczeblu lokalnym projekt obejmował również poszukiwanie sposobów prowadzenia wspólnych działań marketingowo-propagandowych oraz metod wzmocnienia współpracy transnarodowej. Dzięki projektowi powstał klimat sprzyjający rozwojowi kreatywności w miastach uczestniczących, a partnerzy projektu są obecnie zaangażowani w organizację klastra transnarodowego łączącego wszystkie klastry lokalne. Celem długoterminowym takich działań jest ułatwienie sektorom kreatywnym w tych regionach dostosowania się do sytuacji globalnej oraz efektywnego uczestnictwa w rynku europejskim. Realizacja projektu przyczyni się zatem do wzmocnienia współpracy na szczeblu europejskim oraz osadzenia wspomnianego klastra w europejskim systemie wartości.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji dotyczących projektu „Kreatywne Miasta – rozwój i wspieranie potencjału przemysłu kreatywnego w Miastach Europy Środkowej” wyniosła 2 555 268 EUR, z czego 2 051 721 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „EUROPA ŚRODKOWA” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

19/11/2014