Sieć RegEnergy promuje ekologiczną, bezpieczną i niedrogą energię w Europie

Zapewnienie bezpieczeństwa i zwiększenie wydajności regionalnych systemów energetycznych jest kluczowe dla rozwoju poszczególnych regionów w całej Europie. Projekt RegEnergy wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom, oferując bezpieczne, przyjazne środowisku, a jednocześnie korzystne cenowo rozwiązania w dziedzinie energetyki.

Inne narzędzia

 
Projekt RegEnergy połączył w sieć jedenaście krajów, by poprzez aktywny udział w kreowaniu lokalnej polityki oraz udzielanie pomocy finansowej promować efektywne wykorzystanie energii. Projekt RegEnergy połączył w sieć jedenaście krajów, by poprzez aktywny udział w kreowaniu lokalnej polityki oraz udzielanie pomocy finansowej promować efektywne wykorzystanie energii.

Projekt RegEnergy był realizowany przez 30 miesięcy od kwietnia 2005 r. do września 2007 r. Miał charakter ogólnoeuropejski i wzięło w nim udział 18 krajowych, regionalnych i samorządowych partnerów z jedenastu krajów. Jego celem było znalezienie rozwiązań zapewniających ekologiczną i tanią energię oraz dzielenie się dobrymi praktykami z partnerami zaproszonymi do udziału w projekcie.

Uczestnicy projektu poprzez aktywny udział w kreowaniu lokalnej polityki oraz udzielanie pomocy finansowej działali na rzecz promowania wydajnego wykorzystywania energii. Sieć skorzystała z doświadczeń zdobytych w poprzednich projektach, w ramach których zbadano kwestie innowacji w sektorze energii cieplnej oraz ich wpływu na rozwój regionalny.

Szeroka sieć partnerów

Bezpieczeństwo energetyczne pozostaje istotnym czynnikiem dla konkurencyjności europejskich regionów, a także ma wpływ na spójność gospodarczą i społeczną. Władze lokalne i regionalne, jako dostawcy ogrzewania do mieszkań i domów, odgrywają zasadniczą rolę w procesie dostaw energii. Przedstawiciele władz w nowych państwach członkowskich napotykają problemy techniczne i instytucjonalne w tej dziedzinie. Taki stan rzeczy ma swoje podłoże w rozproszonym procesie decyzyjnym, ograniczeniach finansowych oraz braku spójnej polityki rozwoju.

Sieć partnerów w ramach tego projektu objęła społeczności lokalne, dostawców energii, jednostki badawcze, agencje rozwoju regionalnego, a działania podejmowane w jej ramach skupiły się na udoskonalaniu i propagowaniu rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Projekt RegEnergy skoncentrował się na pięciu kluczowych obszarach działań:

  • zarządzaniu i koordynacji;
  • przebudowie miejskiego systemu ciepłowniczego oraz reformie stosownego prawa;
  • innowacyjnej polityce na rzecz zrównoważonego lokalnego i regionalnego systemu ciepłowniczego;
  • innowacyjnych instrumentach finansowych wspierających publiczno-prywatne inwestycje w dziedzinie ciepłownictwa miejskiego;
  • lokalnych programach pilotażowych dotyczących sektora ciepłowniczego.

Doświadczenia zdobyte przez uczestników projektu zostały zebrane i opisane w przewodnikach „Praktyczny poradnik dla decydentów” i „Siedem kroków do realizacji planu”.

Ponadto specjalnie dla lokalnych i regionalnych decydentów została uruchomiona platforma internetowa ułatwiająca wymianę doświadczeń, wyników badań i dobrych praktyk w zakresie zrównoważonych rozwiązań energetycznych. W jej ramach udostępniono także informacje na temat polityki i finansowania projektów oraz wskazówki dla innych wspólnot i regionów dotyczące wdrażania zrównoważonych rozwiązań w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia.

Dzięki działaniom organizowanym w ramach projektu RegEnergy partnerzy mogli wpływać na procesy decyzyjne polityków, instytucji oraz inwestorów w regionach i krajach partnerskich. Wybrane metodologie opracowane w trakcie projektu oraz wyniki uzyskane dzięki nim są dziś wykorzystywane podczas tworzenia nowych strategii. Znakomitym tego przykładem jest włoska Abruzja, w której zainicjowano regionalny program dotyczący produkcji biomasy. Wykorzystaniem dorobku projektu RegEnergy może pochwalić się także rosyjski Obwód Kaliningradzki, który wykorzystuje zdobyte doświadczenie przy formułowaniu zaleceń dotyczących kształtowania polityki. Nie można też nie wspomnieć o jednym z głównych partnerów projektu — niemieckim Federalnym Ministerstwie Finansów, które zainspirowane działalnością projektu postawiło na reformę instytucjonalną w sektorze energetycznym.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu “RegEnergy – Network of Pioneering Communities and Regions Working on Innovative Heat Solutions” („RegEnergy — sieć wspólnot i regionów na rzecz innowacyjnych rozwiązań w obszarze ciepłownictwa”) wynosi 1 466 234 EUR, z czego 830 942 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy” Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG IIIC w okresie programowania 2000-2006.


Data projektu

07/05/2014