Ograniczanie ilości odpadów dzięki ponownemu użyciu i naprawie starych produktów

Stare przedmioty często trafiają do śmietnika, mimo że mogłyby być ponownie użyte. Celem realizowanego w Europie Środkowej projektu CERREC jest zmiana tej sytuacji przez promowanie tworzenia ośrodków zajmujących się ponownym użyciem i naprawą starych produktów. Pozwoli to ograniczyć ilość odpadów i będzie przyjazne dla środowiska.

Inne narzędzia

 
Sklep w centrum ponownego wykorzystania starych produktów Ho&Ruck w Innsbrucku w Austrii. © CERREC Sklep w centrum ponownego wykorzystania starych produktów Ho&Ruck w Innsbrucku w Austrii. © CERREC

" Projekt CERREC z pewnością dał wszystkim krajom uczestniczącym z Europy Środkowej silny impuls do wdrożenia unijnej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów w zakresie „przygotowania do ponownego użycia”. Powołano też do życia efektywne struktury, aby udostępnić obywatelom i władzom odpowiednie narzędzia w zakresie ponownego użycia starych produktów. "

Mag. Christian Leonhartsberger, Komunalne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, Środkowy Tyrol

Projekt „Środkowoeuropejskie sieci i centra napraw i ponownego wykorzystania produktów” (CERREC) został zainaugurowany w 2011 r. Jego celem jest pomoc partnerom i samorządom terytorialnym w propagowaniu ponownego użycia różnych produktów. W tym celu udostępnione zostały odpowiednie narzędzia, wiedza oraz międzynarodowa platforma komunikacji.

Wśród takich narzędzi dostępnych władzom krajowym i regionalnym można wymienić m.in. standardy jakości, wytyczne, procedury akredytacji, podręczniki, strategie i przykłady dobrych praktyk. Szczególny nacisk położono na obszary związane z komunikacją, podziałem ról i obowiązków między uczestnikami sieci ponownego wykorzystania produktów oraz zdobywaniem akceptacji i zaufania klientów.

Międzynarodowa platforma współpracy w dziedzinie produktów nadających się do ponownego użycia (utworzona przy współudziale CERREC) obejmuje bazę dobrych praktyk, która przydaje się samorządom lokalnym podczas wdrażania własnych projektów pilotażowych. W ramach projektu CERREC oferowana jest również pomoc w przygotowaniu planów działań dotyczących ponownego użycia starych produktów na szczeblu regionalnym i krajowym.

Trzy filary zrównoważonego rozwoju

Przez zachęcanie do ponownego użycia starych produktów, w tym sprzętu elektronicznego, tekstyliów i mebli, projekt CERREC przynosi korzyści w ramach trzech filarów zrównoważonego rozwoju:

  • Korzyści dla środowiska obejmują ograniczenie ilości odpadów oraz zwiększenie energo- i zasobooszczędności w wyniku wydłużenia okresu eksploatacji produktów.
  • Korzyści ekonomiczne obejmują tworzenie zielonych miejsc pracy w ramach podmiotów obsługujących proces ponownego użycia starych produktów. Szacuje się, że w krótkim czasie od rozpoczęcia projektu CERREC powstanie w jego ramach od 5 do 10 nowych miejsc pracy w każdym kraju uczestniczącym. W dalszej perspektywie liczby te mają wzrosnąć do ponad 50 na kraj.

Korzyści społeczne obejmują zapewnienie przystępnych cenowo produktów wysokiej jakości mieszkańcom UE, zwłaszcza osobom o niskich dochodach.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji dotyczących projektu „Środkowoeuropejskie sieci i centra napraw i ponownego wykorzystania produktów” wyniosła 2 898 288 EUR, z czego 2 269 713 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Europa Środkowa” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

19/11/2014