MarTech LNG pomaga wykreować region południowego Bałtyku na główny port skroplonego gazu ziemnego

Finansowany ze środków UE projekt MarTech LNG miał na celu rozbudowanie transgranicznej sieci dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG), tym samym zapewniając zainwestowanie milionów w nowe przedsięwzięcia, zmierzające do wykreowania regionu południowego Bałtyku na światowe centrum LNG. Jednocześnie gałęzie przemysłu stoczniowego w Niemczech, Szwecji, Danii, Polsce i na Litwie uzyskały pomoc we wdrażaniu przepisów unijnych w zakresie ochrony środowiska.

Inne narzędzia

 
Wizyta studyjna w terminalu LNG w Stavanger w ramach projektu © MarTech LNG. Wizyta studyjna w terminalu LNG w Stavanger w ramach projektu © MarTech LNG.

" Projekt uruchomił reakcję łańcuchową, obejmującą innowacje technologiczne i biznesowe, która nadała realny kształt bieżącym działaniom w kierunku budowy inteligentnej strategii dla przemysłu morskiego w regionie południowego Bałtyku. "

Aleksandra Reduch, organ zarządzający

Prawo UE wymaga, aby od dnia 1 stycznie 2015 r. państwa UE zagwarantowały, że okręty pływające po wodach Bałtyku, Morza Północnego i Kanału La Manche nie będą stosować paliw, w których stężenie siarki przekracza 0,10%. Paliwo o wyższej zawartości siarki jest nadal dopuszczalne, ale tylko w przypadku, gdy zainstalowano odpowiedni system oczyszczania spalin.

Tak więc przemysł morski na tych obszarach musiał się szybko przystosować. Mimo że w rozporządzeniu skroplony gaz ziemny (LNG) został uznany za odpowiednie paliwo alternatywne, to aby móc go wykorzystać, okręty musiały zostać zmodernizowane, a w przypadku portów trzeba było zainwestować w nową infrastrukturę. 

Jednak tam, gdzie niektórzy mogli widzieć tylko duże niedogodności rynkowe, partnerzy projektu MarTech LNG dostrzegli wyjątkowe możliwości gospodarcze. Dzięki temu, że projekt zjednoczył osiem instytucji z Polski, Litwy, Danii, Niemiec i Szwecji, przyczynił się do zbudowania transgranicznej sieci dostaw LNG, jak również okazał się wsparciem dla inicjatyw joint venture, organizacji szkoleń w zakresie technologii LNG, a ponadto dzięki niemu uzyskano 46 milionów euro na inwestycje w branżę LNG. 

Niepowtarzalna szansa 

Chcąc uniezależnić się energetycznie, rządy Polski i Litwy podjęły decyzję w sprawie inwestycji w terminale LNG. Niestety państwa te nie posiadały wystarczających kompetencji w zakresie budowy i obsługi terminalu LNG, a więc istniało ryzyko, że inwestycje te zostaną zrealizowane poza regionem, co wpłynęłoby negatywnie na przemysł stoczniowy i usługi bunkrowania statków na tym obszarze. 

Aby mieć pewność, że niepowtarzalna szansa dla regionu na przekształcenie go w inteligentny port LNG, zdolny do konkurowania na rynku światowym, nie zostanie zaprzepaszczona, powołano do życia projekt MarTech LNG. Celem tego projektu było dostarczenie przedsiębiorstwom branży LNG w regionie wiedzy technologicznej i doświadczenia niezbędnego zarówno do zbudowania i utrzymania infrastruktury LNG, jak i uruchomienia kompleksowej sieci dostaw LNG i zabezpieczenia inwestycji potrzebnych do budowy inteligentnych portów w całym regionie. 

W trakcie realizacji projektu MarTech LNG przeszkolono 200 specjalistów w zakresie korzystania z najnowszej technologii. Zapewniono również udział projektu w czołowych targach branży LNG. Dzięki temu organizatorzy projektu skutecznie pozyskali do tego przedsięwzięcia takie międzynarodowe spółki, jak GE, Shell czy Emerson. Projekt ten nie tylko zaoferował przedsiębiorcom z regionu południowego Bałtyku dostęp do know-how w dziedzinie LNG na poziomie światowym, ale również wypracował podstawy łańcucha wartości do budowy na małą skalę infrastruktury potrzebnej do procesu skraplania, przechowywania LNG, produkcji ciekłego biogazu i przeładunku w terminalu. 

Iskra wzniecająca pożar

Projekt MarTech LNG zainicjował uruchomienie szeregu inwestycji w branży stoczniowej i usług bunkrowania statków w związku z LNG. W rezultacie region południowego Bałtyku może się dzisiaj pochwalić działającym klasterem inteligentnych portów, stoczni, armatorów, firm technologicznych i świadczących usługi bunkrowania. W tym kontekście MarTech LNG może służyć jako przykład tego, w jaki sposób strategia wsparcia transgranicznej gospodarki może prowadzić do uzyskania wymiernych skutków ekonomicznych, przyczynić się do powstania lokalnej niszy rynkowej, wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia.


Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „MarTech LNG” wyniosła 1 352 886 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 1 088 532 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Południowy Bałtyk” na okres programowania 2007–2013.


Data projektu

23/11/2016