Niemiecko-polskie badanie rzeki Nysy zapewnia środki pozwalające na zmniejszenie wpływu zmiany klimatu na dostępność wody

Nysa Łużycka, która stanowi część granicy polsko-niemieckiej, jest podstawowym źródłem wody dla społeczności mieszkających po jej obu stronach. W ramach projektu Neymo prowadzonego wspólnie przez partnerów z Saksonii i Dolnego Śląska, badano możliwe skutki wpływu zmiany klimatu na współdzielony zasób w dużej części zlewni rzeki. Zespół projektu opracował zestawy danych, metodologie i informacje w celu stworzenia podstaw do zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. 

Inne narzędzia

 
Mapa okręgu administracyjnego Drezno w Niemczech i województwa dolnośląskiego w Polsce © UE Mapa okręgu administracyjnego Drezno w Niemczech i województwa dolnośląskiego w Polsce © UE

" Projekt Neymo ułatwił zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Nysy Łużyckiej — zlewni stale przekształcanej przez działalność człowieka — poprzez dostarczenie przeanalizowanych danych i wyników modelowania obecnych i przyszłych warunków klimatycznych i hydrologicznych w tym regionie. "

Karin Kuhn, kierownik wydziału ds. wód powierzchniowych i ramowej dyrektywy wodnej / Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii

W jaki sposób zmiana klimatu wpływa na Nysę Łużycką? W trakcie projektu Neymo, który został uruchomiony w sierpniu 2011 r., zbierano dane, modelowano procesy i prowadzono analizy w celu opracowania prognoz dla części rzeki znajdującej się wzdłuż granicy Saksonii i przyległych ziem polskich. Na podstawie tych informacji sformułowano zalecenia dotyczące środków, które umożliwiłyby zainteresowanym stronom zarządzanie tymi zasobami wodnymi w sposób bardziej zrównoważony.

Choć projekt skupiał się na części zlewni zlokalizowanej na granicy saksońsko-polskiej, przeprowadzone przez jego zespół analizy bilansu wodnego uwzględniały część znajdującą się w Czechach, gdzie rzeka ma swój początek.

Transgraniczny zasób

Zespół projektu Neymo stworzył wspólne zbiory danych, analizy i prognozy, których wcześniej brakowało, aby dostarczyć informacje na temat stanu oraz prawdopodobnych zmian zasobów wodnych i klimatu w badanym obszarze. Opracowano bazy danych zawierające spójne i zweryfikowane informacje dotyczące obu tych zagadnień, które stanowiły dane wejściowe do modelowania warunków hydrologicznych i klimatycznych oraz kompleksowych analiz w późniejszej fazie projektu.

Wygenerowano prognozy bilansu wodnego dla różnych scenariuszy, które uwzględniały w szczególności skutki prowadzenia prac odkrywkowych w tym regionie. Najważniejszymi kwestiami, jakimi zajmował się zespół projektu, były: obecne i przyszłe zapotrzebowanie na wodę w tej części Nysy, dostępność zasobu, a także konsekwencje ewentualnych zmian dla użytkowników.

Partnerzy opracowali także wspólne podejście do interpretacji rejestrowanych i przewidywanych danych klimatycznych. Wyniki ich wspólnych badań umożliwiły stworzenie zaleceń dotyczących zrównoważonego gospodarowania dostępnymi zasobami wodnymi i ich ochrony.

Kluczową rolę w badaniach odegrały bazy danych. Aby je utworzyć, partnerzy połączyli i uzupełnili istniejące zbiory danych z Saksonii i Polski — w ten sposób powstał zestaw materiałów, który powinien być również przydatny w innych pracach badawczych w przyszłości.

Informacje na potrzeby zrównoważonego zarządzania

Wspólne badania prowadzone w ramach projektu Neymo zapewniły solidne podstawy do dalszej współpracy transgranicznej, w szczególności w zakresie środków wspierających realizację celów ramowej dyrektywy wodnej. Projekt zaowocował opracowaniem planu działania dla regionu, ustanowieniem podstaw do stworzenia dedykowanego systemu informacji o środowisku oraz zwiększeniem świadomości na temat problemu wśród różnych zainteresowanych stron.

Projekt, który zakończył się w marcu 2015 r., był prowadzony przez Państwowy Urząd Saksonii ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii i był realizowany we współpracy z wrocławskim oddziałem Polskiego Narodowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
 

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wysokość inwestycji w projekt „Neymo Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka — Klimatische und hydrologische Modellierung, Analyse und Prognose” wynosi 1 123 472 EUR, przy czym wkład Europejskiego Funduszu Spójności UE o wartości 954 708 został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Polska — Niemcy” na okres programowania 2007–2013. Inwestycja objęta jest priorytetem „Rozwój transgraniczny”.

Data projektu

24/01/2017

Filmy

Filmy