„Druga szansa” dla nieczynnych obiektów przemysłowych

rojekt „Second Chance" („Druga szansa”), w ramach którego opuszczone tereny zdegradowane w Norymberdze, Wenecji, Krakowie, Lublanie i Lipsku przekształcono w przestrzenie kulturalnych i kreatywnych działań, znacząco przyczynił się do rozwoju obszarów miejskich. Wraz z wymiarem kulturalnym projektu opracowano także solidny plan gospodarczy, który pozwolił zarówno wygenerować zyski, jak i stworzyć miejsca pracy.

Inne narzędzia

 
Regeneracja pracowni na terenie AEG w Norymberdze. Regeneracja pracowni na terenie AEG w Norymberdze.

" Europejski impuls, jaki dał projekt »Second Chance«, znacząco przyczynił się do rozwoju obszaru AEG w Norymberdze. Wymiana doświadczeń z międzynarodowymi partnerami projektu okazała się kluczowym elementem zapewniającym zrównoważony charakter tego obszaru. "

Ulrich Maly, burmistrz Norymbergi

Inicjatywa „Second Chance" pokazała, że ze względu na takie czynniki jak wielkość budynków czy odległość od centrum miasta, terenów zdegradowanych często nie da się przystosować do nowej działalności. Z dokładnej analizy dobrych praktyk i badań wynika jednak, że dzięki projektowi odkryto, że pięć wybranych lokalizacji w miastach uczestniczących w projekcie charakteryzował potencjał wykorzystania do celów artystycznych i kulturalnych. W związku z tym, przy udziale lokalnych zainteresowanych stron, opracowano plany rozwoju tych obszarów i przedstawiono koncepcje ich wykorzystania.

astępnie sporządzono długoterminowy plan finansowy oparty na modelu partnerstw publiczno-prywatnych (PPP), tak aby zapewnić wymagane połączenie środków finansowania i profesjonalnej wiedzy eksperckiej oraz żeby zagwarantować, że tereny te będą innowacyjne i zrównoważone. Partnerzy projektu stworzyli wspólną strategię marketingową i określili właściwą dla każdego ośrodka działalność kulturalną.

Od koncepcji do długoterminowych planów

Ukończywszy plany, partnerzy przetestowali ich skuteczność — we wskazanych miejscach przeprowadzono akcje pilotażowe. Wyniki posłużyły do opracowania długoletnich planów zarządzania, zapewniających zrównoważony charakter nowych ośrodków kulturalnych.

W wyniku tego procesu sporządzono dokumenty, w których przedstawiono podsumowanie wyników oraz wdrożonych doświadczeń i nauk, a także model PPP w rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Mogą one służyć jako zbiór wskazówek dla innych europejskich miast rozważających rewitalizację terenów zdegradowanych. Dokumenty te zapewniają tym samym możliwość przenoszenia tego projektu.

Dzięki projektowi „Second Chance” utworzono ok. 20 miejsc pracy podczas jego realizacji, a po jego ukończeniu — dodatkowych 40. Co więcej, wskazanych pięć obszarów stało się ważną częścią życia kulturalnego miast, a ich wykorzystanie w działalności kulturalnej zachęciło przedsiębiorców z innych sektorów do przeniesienia działalności na te tereny, co z kolei zwiększyło konkurencyjność, podniosło jakość życia i poprawiło sytuację na rynku pracy.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji dotyczących projektu „Second Chance – From Industrial Use to Creative Impulse" („Druga szansa — od zastosowania przemysłowego do impulsu na rzecz kreatywności") wyniosła 2 892 336,32 EUR, z czego 2 275 611,86 EUR pochodziło z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Europa Środkowa” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

10/12/2014