„BSR Stars” i „StarDust” tworzą inteligentne sojusze w regionie Morza Bałtyckiego

Projekt of wartości 6,5 mln EUR współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jednoczy środowiska badawcze, klastry oraz sieci małych i średnich przedsiębiorstw w ramach innowacyjnej współpracy w związku z wyzwaniami społecznymi w regionie Morza Bałtyckiego.

Inne narzędzia

 

Program BSR Stars to wspólna inicjatywa czterdziestu interesariuszy z ministerstw i krajowych agencji ds. innowacji w dziesięciu krajach. Zaangażowane państwa to Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska i Szwecja. Oczekuje się, że program skutkować będzie nowymi rodzajami współpracy mającej na celu opracowanie nowych produktów, usług i modeli biznesowych na rynkach globalnych.

Większa konkurencyjność i rozwój

Program ma na celu umocnienie konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w regionie Morza Bałtyckiego. Zostanie to osiągnięte dzięki rozwojowi powiązań pomiędzy węzłami zajmującymi się specjalistycznymi badaniami i innowacją, co ostatecznie doprowadzi do utworzenia strategicznych i nowatorskich sojuszy mających na celu rozwiązywanie istotnych kwestii w zakresie opieki zdrowotnej, energetyki, zrównoważonego transportu oraz usług cyfrowych.

Rozwój programu BSR Stars oparty jest na sieciach w ramach projektu BSR InnoNet, wiedzy najlepszych naukowców oraz najnowszych politykach i instrumentach UE. Program stanowi również część Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz przyczynia się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”.

StarDust i jego pięć programów pilotażowych

Projekt StarDust uważa się za pierwszy etap na drodze do realizacji długoterminowych celów BSR Stars. StarDust skupia się na testowaniu metod współpracy i wsparcia polityki w ramach pięciu innowacyjnych transnarodowych programów pilotażowych: Active for Life, Clean Water, Comfort in Living, MarChain oraz Mobile Vikings. W ramach każdego z nich zgromadzono naukowców, klastry, sieci małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmioty publiczne, a tym samym połączono różne perspektywy i obszary wiedzy.

„W ciągu trzech lat w projektach BSR Stars i StarDust zaangażowano przeszło 800 małych i średnich przedsiębiorstw. W przyszłości przewiduje się wzmocnienie struktury zarządzania przy jednoczesnym dalszym rozwoju obecnie istniejących skutecznych sieci.”

Karin Nygård Skalman, dyrektor programu BSR Stars.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „BSR Stars” wynosi 19 000 000 EUR, z czego 5 000 000 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu regionu Morza Bałtyckiego w okresie programowania 2007–2013. 


Data projektu

29/04/2014