Wspieranie rozwoju ekonomiki zdrowia w Regionie Morza Bałtyckiego

Projekt inwestycyjny pozwolił zniwelować lukę między świadczeniodawcami a małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) w Regionie Morza Bałtyckiego. W ramach projektu „BSHR HealthPort” stymulowano innowacje, zmniejszano koszty opieki zdrowotnej i promowano dostęp MŚP do rynku opieki zdrowotnej w regionie. Poczyniono również wielkie kroki na rzecz stworzenia silnej i zrównoważonej ekonomiki zdrowia w BSR.

Inne narzędzia

 
Ponad 300 uczestników wzięło udział w konferencji końcowej projektu HealthPort, która odbyła się w Gdańsku w październiku 2013 r. © Peter Frank, ScanBalt Ponad 300 uczestników wzięło udział w konferencji końcowej projektu HealthPort, która odbyła się w Gdańsku w październiku 2013 r. © Peter Frank, ScanBalt

" W ramach projektu BSHR HealthPort podjęto próbę rozwiązania najważniejszych trudności dotyczących innowacji z zakresu opieki zdrowotnej, w tym niedostatecznego komercyjnego wykorzystywania rozwiązań proponowanych przez badaczy i pracowników opieki zdrowotnej, praktyk pozyskiwania zamówień publicznych, które ograniczają dostęp MŚP do rynku opieki zdrowotnej, oraz niedostatecznych kompetencji grup docelowych w zakresie innowacji. Ekonomika zdrowia ma teraz potencjał stać się wiodącym sektorem w Regionie Morza Bałtyckiego. "

Peter Frank, sekretarz generalny, ScanBalt

Promowano rozwój biznesowy poprzez organizowanie „konkursów na pomysły”, podczas których różne MŚP działające w regionie zgłaszały nowe propozycje innowacji z zakresu wyrobów medycznych, diagnostyki i usług opieki zdrowotnej.

W trakcie pierwszej edycji konkursu wyłoniono czterech laureatów, a każdy z nich otrzymał wsparcie na wielu płaszczyznach, w tym weryfikacji poprawności projektu (POC), przygotowania planu biznesowego, tworzenia zespołów, możliwości rynkowych i współpracy z klientem. Podczas drugiej edycji skupiono się na bardziej dojrzałych innowacjach, kładąc nacisk na zapewnienie zwycięzcom kapitału ryzyka i prywatnych funduszy kapitałowych. Kilka produktów, jak na przykład nagradzany system wspierania porodu Relaxbirth, wprowadzono już na rynek, a pozostałe innowacje pojawią się niedługo.

W ramach tego projektu wiodący partner, ScanBalt, promował fundusze Accelerace Life (AL) i Nordic-Baltic Accelerace Investment Fund (NBAIF). Utworzono je, aby pomagać przedsiębiorstwom typu start-up w osiąganiu celów biznesowych i wprowadzaniu nowych produktów na rynek.

Plan innowacji w zakresie opieki zdrowotnej i wizyta prasowa

Oprócz tego w ramach projektu zbadano lokalne możliwości z zakresu innowacji w opiece zdrowotnej, wykorzystując uzyskane informacje w Planie Innowacji BSHR HealthPort i w dokumencie dotyczącym strategii. Dokument pod tytułem „Wspieranie międzysektorowej innowacji w dziedzinie nauk o zdrowiu i życiu — Plan innowacji z zakresu ekonomiki zdrowia w Regionie Morza Bałtyckiego” został bardzo dobrze przyjęty w BSR i UE. Na podstawie zawartych w nim zaleceń przygotowano także konkretne platformy na rzecz innowacji, szczególnie w branży technologii medycznej.

W maju 2013 r. zorganizowano wizytę prasową, aby zaprezentować imponujące wyniki projektu BSHR HealthPort. Frekwencja była wysoka, w efekcie czego projekt był szeroko opisywany w mediach.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „BSHR HealthPort” wyniosła 2 481 650 EUR, z czego 1 905 120 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu operacyjnego „Region Morza Bałtyckiego” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

04/02/2016