Projekt „Green IT Network Europe” — dbałość o zrównoważony rozwój branży ICT

Technologie informacyjno-komunikacyjne (Information and Communication Technology, ICT) stanowią kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego oraz sprzyjają tworzeniu nowych miejsc pracy. Branża ICT jest także liczącym się konsumentem energii i cechuje ją rosnący ślad węglowy. Ten paneuropejski projekt oferuje możliwości analizy, oceny i wymiany najlepszych praktyk i zasad, mając na celu zwiększenie ekologiczności sektora ICT. 

Inne narzędzia

 
Wybrane instytucje i miasta europejskie podjęły wspólny wysiłek wdrażania skutecznej polityki ekologizacji technologii IT. © Riga SEAP Wybrane instytucje i miasta europejskie podjęły wspólny wysiłek wdrażania skutecznej polityki ekologizacji technologii IT. © Riga SEAP

" Projekt umożliwił opracowanie nowych strategii energetycznych i zachęcił zaangażowane strony do wdrożenia międzysektorowego podejścia na rzecz miast i społeczności, które miało umożliwić osiągnięcie celów szerszej polityki UE. Do celów tych należy na przykład usprawnienie dostaw energii, zapewnienie rewitalizacji obszarów miejskich oraz wzrostu gospodarczego poprzez innowacyjne i eksperymentalne projekty zidentyfikowane, opisane, udostępnione i przetestowane przez partnerów, a także budowa zdolności po stronie liderów sektora ICT i zaawansowanych społeczności. "

Inete Ielite, beneficjent

Branża ICT należy obecnie do głównych konsumentów energii na obszarach miejskich. Państwa członkowskie UE dążą dziś do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w skład ich strategii musi więc wchodzić podejmowanie działań mających na celu zwiększenie energooszczędności tego sektora. 

Projekt obejmował dwa współpracujące ze sobą obszary działań — ekologizację sektora ICT oraz ekologizację z wykorzystaniem technologii ICT. Choć konieczne jest zadbanie o bardziej zrównoważony rozwój branży ICT i o jej większą efektywność energetyczną, jest jednak również jasne, że branża ta ma do odegrania ważną rolę w zmniejszeniu emisji CO2 i zużycia energii w innych sektorach. 

W projekcie wzięło udział 11 kluczowych partnerów: (Izby Handlowe z Rygi, Manchesteru, Rzymu i Barcelony, konsorcjum Green IT Amsterdam Region, miasto Katania, Uniwersytet w Lund, agencja Malta Intelligent Energy Management Agency, centrum Business Support Centre Kranj, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, stowarzyszenie Risorse per Roma), a także wiele innych miast i regionów. Dzięki systematycznej wymianie informacji partnerzy należący do tej sieci byli w stanie oceniać, analizować, rozwijać i wdrażać skuteczną politykę ekologizacji technologii IT w wielu dziedzinach i sektorach (gospodarstwa domowe, budownictwo, mobilność, przemysł itd.). 

W trakcie realizacji projektu uczestniczący w nim partnerzy zbudowali solidną i systematyczną sieć na rzecz wdrażania strategii ekologizacji technologii informatycznych. Sieć ta liczyła nie mniej niż 200 instytucji i osób fizycznych (zainteresowanych stron ze szczebla lokalnego, krajowego i międzynarodowego, uniwersytetów, organów wspierających przedsiębiorczość, MŚP z sektora energetyki i ICT itd.). Wymiana wiedzy i współpraca tych partnerów zaowocowała powstaniem bazy danych online zawierającej opisy ponad 150 dobrych praktyk z zakresu ekologizacji technologii ICT. Informacje o wynikach tych prac przekazano około 6000 osób za pośrednictwem biuletynów, tweetów i powiadomień o nowościach. Ponadto 2000 osób wzięło udział w imprezach informacyjnych zorganizowanych nie tylko w krajach partnerów, ale także w innych krajach UE, a nawet w Chinach oraz w Indiach. 

Partnerzy uzgodnili, że trzeba podtrzymywać funkcjonowanie społeczności online i bazy danych powstałej w ramach projektu oraz rozwijać je również po jego zakończeniu, przeznaczając na ten cel niezbędne środki finansowania i zasoby kadrowe.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Green IT Network Europe” wyniosła 1 777 099 EUR, z czego 1 390 027 EUR pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Interreg IVC” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

11/12/2015