Stymulowanie innowacyjności przez wzornictwo

Sharing Experience Europe (SEE) — międzyregionalny projekt mający na celu zwrócenie uwagi decydentów na znaczenie wzornictwa — przyczynił się do wzrostu innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach w 11 państwach członkowskich UE.

Inne narzędzia

 
Partnerzy i decydenci uczestniczący w projekcie SEE zastanawiają się podczas warsztatów w Cieszynie (Polska), jak wzornictwo może pomóc w zwiększeniu innowacyjności. Partnerzy i decydenci uczestniczący w projekcie SEE zastanawiają się podczas warsztatów w Cieszynie (Polska), jak wzornictwo może pomóc w zwiększeniu innowacyjności.

Największą barierą dla lepszego wykorzystania wzornictwa w Europie jest wykazywany przez decydentów brak znajomości i zrozumienia znaczenia tej kwestii. Był to jeden z najważniejszych wniosków sformułowanych w wyniku ostatniej konsultacji publicznej przeprowadzonej przez Komisję Europejską.

W celu rozwiązania tego problemu zainicjowano projekt Sharing Experience Europe (SEE), w ramach którego utworzono sieć 11 organizacji zajmujących się wzornictwem. Zadaniem tej sieci jest upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w celu pobudzania nowego sposobu myślenia, promowania dobrych praktyk, zachęcania do debaty oraz wpływania na lokalne, regionalne i krajowe działania w zakresie wzornictwa i innowacyjności.

Jednym z głównych celów tego projektu było podkreślenie znaczenia potencjału wzornictwa jako czynnika stymulującego innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw oraz coraz szersze uwzględnianie kwestii wzornictwa w politykach i programach rozwoju innowacyjności.

Integracja polityki, innowacyjności i wzornictwa

Przez zachęcanie do inicjowania nowych badań, organizowanie warsztatów dla decydentów i kierowników programów oraz publikowanie przykładów i zaleceń dotyczących kształtowania polityki autorom projektu udało się zebrać wiele dowodów, które pozwoliły przekonać władze o słuszności włączenia kwestii wzornictwa w prowadzone przez nie działania.

W ramach projektu decydenci odpowiedzialni za politykę innowacji oraz kierownicy programów innowacyjności mogli wziąć udział w praktycznych warsztatach poświęconych polityce wzornictwa, wspieraniu biznesu, innowacyjności usług, innowacjom społecznym oraz zrównoważonemu rozwojowi. Uzyskali oni w ten sposób praktyczną wiedzę na temat wpływu wzornictwa na realizację priorytetowych celów polityki innowacji.

Zdaniem Anny Whicher, kierownika projektu, wyniki tego przedsięwzięcia okazały się „bardzo pozytywne”, ponieważ w każdym z 11 uczestniczących w tym projekcie krajów odnotowano widoczny wpływ projektu na realizowane polityki i programy.

Bezpośrednim rezultatem projektu SEE było uwzględnienie kwestii wzornictwa w priorytetach rządu walijskiego w zakresie innowacyjności oraz w „Strategii dla Walii na rzecz Innowacyjności 2020”. Projekt SEE zaowocował uruchomieniem nowego programu wsparcia dla sektora przetwórstwa przemysłowego w Walii. Ten realizowany w latach 2009–2013 program objął 90 małych i średnich przedsiębiorstw w Walii oraz przyczynił się do utworzenia 36 nowych miejsc pracy i wprowadzenia na rynek 34 nowych usług.

W Estonii projekt SEE zaowocował uruchomieniem nowego programu wsparcia dla biznesu pod nazwą „Design Bulldozer”, którego celem jest zastosowanie wzornictwa jako nośnika innowacyjnych pomysłów. W tym zaplanowanym na 20 miesięcy intensywnym programie pilotażowym uczestniczyło 10 estońskich firm, które dzięki nowoczesnemu wzornictwu chciały zwiększyć swój potencjał gospodarczy i eksportowy. Na realizację tego programu przeznaczono 400 tys. EUR z agencji Enterprise Estonia.

Projekt SEE znalazł się w finale organizowanego przez Komisję Europejską konkursu RegioStars 2011 w kategorii rozwoju regionalnego.

„Projekt Sharing Experience Europe odniósł sukces, ponieważ dzięki niemu decydenci z całej Europy zaczynają rozumieć, że wzornictwo może być źródłem innowacyjności i konkurencyjności. Jednocześnie stali się oni w swoich samorządach orędownikami innowacji stymulowanych wzornictwem, co oznacza, że projekt SEE był skuteczny we wszystkich 11 uczestniczących w nim państwach członkowskich”

mdash; Anna Whicher, kierownik projektu SEE, Design Wales/Cardiff Metropolitan University.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Sharing Experience Europe (SEE) — Policy Innovation Design” wyniosła 1 498 490 EUR, z czego 1 141 425 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowano w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG IVC w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

24/02/2014