Równoważenie potrzeb regionu Morza Bałtyckiego w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska

W ramach projektu Baltic COMPASS sektor rolny i sektor ochrony środowiska z tego regionu połączyły siły w celu zwalczania eutrofizacji (nadmiaru substancji biogennych) w Morzu Bałtyckim i na jego terenach połowowych.

Inne narzędzia

 
Pola na zboczach w południowo-wschodniej Finlandii ze strefami buforowymi i roślinnością, co ma ograniczyć przenikanie do rzeki substancji biogennych. © Eija Hagelberg Pola na zboczach w południowo-wschodniej Finlandii ze strefami buforowymi i roślinnością, co ma ograniczyć przenikanie do rzeki substancji biogennych. © Eija Hagelberg

" Projekt Baltic COMPASS pomógł sektorowi rolnemu w regionie Morza Bałtyckiego znaleźć sposoby produkcji żywności niezbędnej do życia 90 mln mieszkańców tego regionu, zapewniając jednocześnie ochronę Morza Bałtyckiego. Jeśli środki zalecane w ramach projektu zostaną w tym regionie konsekwentnie wdrożone, będzie to oznaczało dla Morza Bałtyckiego znaczną zmianę na lepsze "

Ola Palm, Szwedzki Instytut Inżynierii Rolniczej i Środowiskowej (JTI)

Aby rozwiązać ten problem, uczestniczące w tym projekcie podmioty, w tym instytucje rządowe, specjalistyczne instytuty, organizacje rolników i firmy rolnicze, wdrożyły efektywniejsze polityki rolno-środowiskowe, wymieniały się innowacjami i najlepszymi praktykami, opracowywały scenariusze naukowe oraz inwestowały w technologie środowiskowe. Dążyły również do wyeliminowania luk w swoich zdolnościach w zakresie zarządzania, a przede wszystkim nawiązały skuteczne, oparte na wzajemnym zaufaniu kontakty z ważnymi podmiotami z sektora rolnego i sektora ochrony środowiska.

Rozwiązania korzystne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów

Oczekuje się, że wśród długofalowych efektów tego transnarodowego projektu znajdą się nowe strategie ograniczenia  eutrofizacji, silniejsze powiązania między interesami sektora rolnego i sektora ochrony środowiska oraz bardziej ekonomiczne działania w zakresie polityki rolno-środowiskowej. Można się też spodziewać większej integracji państw wschodniej i zachodniej Europy, co jest zgodne ze strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Dzięki połączeniu i upowszechnieniu swojej unikatowej wiedzy i specyficznych doświadczeń podmioty uczestniczące w projekcie utorowały także drogę do wzrostu świadomości rolno-środowiskowej w tym regionie. Zaowocuje to powstawaniem rozwiązań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska korzystnych dla wszystkich zainteresowanych stron, bez osłabiania konkurencyjności sektora rolnego.

Z punktu widzenia tego projektu szczególnie ważna okazała się współpraca z dwoma realizowanymi równolegle projektami rolno-środowiskowymi: Baltic Deal i Baltic Manure. Najbardziej widocznym wynikiem tej współpracy było zorganizowanie dla zainteresowanych stron konferencji „Greener Agriculture for a Bluer Baltic Sea” (Bardziej zielone rolnictwo na rzecz bardziej niebieskiego Morza Bałtyckiego). Konferencja ta odbywa się cyklicznie od 2010 r. i uchodzi obecnie za najważniejsze wydarzenie dla podmiotów z sektora rolnego i sektora ochrony środowiska w tym regionie.

Podejście transnarodowe

Projekt Baltic COMPASS wywodzi się z różnych projektów dotyczących użytkowania gruntów, rolnictwa i gospodarki wodnej, związanych z ochroną Morza Bałtyckiego. Był on odpowiedzią na potrzebę opracowania transnarodowego podejścia do ograniczenia eutrofizacji Morza Bałtyckiego oraz zbudowania zdolności w zakresie zarządzania inicjatywami międzynarodowymi, dyrektywami UE oraz bałtyckim planem działań Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM).

Celem kolejnego projektu znanego pod nazwą Baltic Compact jest wzmocnienie wpływu wyników projektu Baltic COMPASS ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonej produkcji biogazu i zaawansowanych technologii melioracji pól. 

W projekcie Baltic COMPASS wzięło udział 22 partnerów z ośmiu krajów leżących u wybrzeży Morza Bałtyckiego oraz z Białorusi. W ramach projektu utworzono co najmniej pięć nowych miejsc pracy, z czego część przekształciła się w stałe etaty.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach rozszerzenia projektu „Baltic COMPASS” wyniosła 6 603 210 EUR, z czego 4 351 748 EUR pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt był realizowany w ramach programu operacyjnego „Region Morza Bałtyckiego” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

22/05/2015