Trasa rowerowa Szlak Czarownic przyciąga turystów na pogranicze polsko-czeskie

Wspólna polsko-czeska inicjatywa rewitalizuje infrastrukturę turystyczną wzdłuż wspólnej granicy i stanowi nie lada atrakcję.

Inne narzędzia

 
Część 80 km ścieżki rowerowej z miasta Mohelnice do Pączkowa Część 80 km ścieżki rowerowej z miasta Mohelnice do Pączkowa

" Mechanizm wspólnego wdrożenia projektu przyczynił się do wzmocnienia współpracy między partnerami (muzeami) i dał motywację do podjęcia dalszych wspólnych działań sprzyjających poprawie stosunków transgranicznych. Ze względu na wzajemne uznanie oba muzea przyciągnęły do siebie większą liczbę zwiedzających z drugiej strony granicy. "

Eva Mičkechová, kierowniczka projektu

Projekt trasy rowerowej Szlak Czarownic, zakończony w roku 2010, upowszechnił turystykę w czeskim regionie Olomoucký kraj oraz powiecie nyskim przy polsko-czeskiej granicy. W oparciu o dane historyczne dotyczące siedemnastowiecznych sądów nad czarownicami w regionie opracowano serię powiązanych tematycznie, wielojęzykowych atrakcji, w tym stałe wystawy, 80 km drogę dla rowerów i biuro informacji turystycznej.

Nowe inicjatywy pobudziły miejscową gospodarkę, zwiększyły liczbę turystów odwiedzających region, poprawiły współpracę transgraniczną i „zmobilizowały organizacje i instytucje lokalne do aktywnej partycypacji w dalszym rozwoju (np. w obszarze agroturystyki czy promocji wydarzeń lokalnych charakterystycznych dla czesko-polskiego pogranicza)” — skomentowała Eva Mičkechová. Wynikiem projektów była także długo wyczekiwana modernizacja zabytkowych budynków, w których znajdują się wystawy, co również przyczyniło się do kulturowego ożywienia regionu.

Odnowa bogactwa kulturowego

Utworzono dwie stałe wystawy — w czeskim mieście Šumperk oraz w Nysie. W obu przypadkach przeprowadzono prace renowacyjne w budynkach historycznych, w których znajdują się wystawy, tak by zachować bogactwo kulturowe dla przyszłych pokoleń.

Inspiracją dla projektu są sądy nad czarownicami, które odbywały się na Śląsku i na terenie północno-zachodniej Morawii w latach 1622–1695. Związek turystyczny Jeseniky opublikował także książkę na ten temat, zatytułowaną „Reports of belief” (Świadectwa wierzeń).

Ścieżki rowerowe

Nowo wyznaczone ścieżki rowerowe, rozciągające się na długości 80 km między miastem Mohelnice w Czechach a Pączkowem w Polsce, prowadzą żądnych przychód gości przez piękne zakątki regionu. Opublikowano mapę ze wskazówkami oraz 10 tablic informacyjnych.

Promocja sztuki

W ramach projektu powstały dwa specjalne filmy. Są one wyświetlane w czterech językach jako część wystawy w mieście Šumperk. Książka poświęcona sądom nad czarownicami została również opublikowana w trzech wersjach językowych — po czesku, polsku i niemiecku.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Trasa rowerowa Szlak Czarownic” to 476 487 EUR, z czego 400 955 EUR pochodzi z programu operacyjnego „Polska – Czechy” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

24/06/2015