Promowanie innowacyjnych źródeł światła w Europie Środkowej

Celem projektu realizowanego w Europie Środkowej jest stworzenie międzynarodowej sieci uniwersytetów, laboratoriów i przedsiębiorstw, która będzie wspierać rozwój i efektywne wykorzystywanie innowacyjnych źródeł światła (ang. innovative light sources, ILS) poprzez transfer technologii.

Inne narzędzia

 

" Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych źródeł światła działania projektowe pozwolą rozwinąć nowoczesne badania i technologię. Wpłynie to pozytywnie na poziom innowacyjności i przedsiębiorczości, wzrost gospodarki opartej na wiedzy oraz możliwości innowacyjno-badawcze. Większa przedsiębiorczość przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy, a stworzenie międzynarodowego klastra opartego na kompetencjach zbudowanych dzięki działaniom projektowym i pracy w laboratoriach partnerów wzmocni pozytywne nastawienie do badań i innowacji we wszystkich regionach Europy. "

Rodolfo Laghi, międzynarodowy ekspert projektu, Elettra Sincrotrone, koordynator projektu CENILS

Zadaniem projektu CENILS (ang. Central European Network for knowledge based on Innovative Light Sources) jest rozwijanie potencjału innowacyjnych źródeł światła, które mogą być wykorzystywane na przykład w niezwykle silnych mikroskopach służących do uzyskiwania nowych informacji o atomach i molekułach.

Zaspokojenie potrzeb na innowacje

Sieć utworzona w ramach projektu wspiera rozwój obecnych międzynarodowych sieci edukacyjnych i szkoleniowych, a także promuje swobodny przepływ wiedzy i pracowników z sektora akademickiego do sektora biznesowego i odwrotnie.

Regiony biorące udział w projekcie mają różne potencjały i trudności w skutecznym wykorzystaniu tej technologii. Dlatego celem projektu jest wyrównanie różnic istniejących między pięcioma krajami biorącymi udział w projekcie. Drogą do tego jest wzmacnianie innowacyjności i systemów edukacji w regionach w niekorzystnym położeniu oraz tworzenie trwałych i długoterminowych powiązań z analogicznymi systemami w regionach bardziej rozwiniętych.

Zwiększanie kapitału ludzkiego

Oczekuje się, że projekt przyczyni się do stworzenia około pięciu miejsc pracy poprzez wdrożenie dwóch działań pilotażowych mających na celu promocję interesów handlowych w dwóch obiecujących rozwiązaniach ILS. Co najmniej 40 uczestników z krajów Europy Środkowej i państw członkowskich głównej grupy docelowej (ang. Principal Target Group) weźmie udział w tych działaniach pilotażowych. Wspierać ich będą partnerzy naukowi projektu. Członkowie PTG wezmą udział w specjalnie przygotowanych dla nich warsztatach.

Dzięki tym przedsięwzięciom sieć CENILS wdraża wspólne strategie i plany działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji zasobów ludzkich i rozwijanie wiedzy. Ponadto w ramach projektu promowana jest wymiana wykwalifikowanych pracowników z różnych regionów biorących udział w inicjatywie, co przyczynia się do lepszego kontrolowania zmian demograficznych i migracji oraz walki ze zjawiskiem drenażu mózgów.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „CENILS – Central European Network for knowledge based on Innovative Light Sources” wynosi 1 091 500 EUR, z czego 881 745 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu „Transfer technologii i innowacje w biznesie” programu operacyjnego „Europa Środkowa” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

24/06/2015