Zwiększenie konkurencyjności terenów miejskich dzięki współpracy zainteresowanych stron

Realizacja projektu City Regions (Regiony Miejskie) rozpoczęła się, aby zwiększyć konkurencyjność regionów miejskich poprzez zintegrowanie ich rozwoju z rozwojem wsi.

Inne narzędzia

 
Projekt City Regions jednoczy organy publiczne w ramach dyskusji na temat najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania terenów i programów transportu. © Henry Pfeifer Projekt City Regions jednoczy organy publiczne w ramach dyskusji na temat najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania terenów i programów transportu. © Henry Pfeifer

" Umocnienie związków funkcjonalnych pomiędzy głównymi miastami a otaczającymi je obszarami jest kluczowe dla pełnego wykorzystania przewagi konkurencyjnej i promocji policentrycznego rozwoju makroregionu. "

Peggy Sacher, kierownik projektu City Regions, Miasto Lipsk

Trwająca migracja ludzi do miast (już przeszło 70 % populacji Europy żyje w miastach) sprawiła, że przestrzeń centrów miast stała się bardzo wartościowa. Potrzeby mieszkaniowe, komercyjne i przemysłowe wzrastają wraz z wymogiem sprawnych systemów transportu.

Określenie najlepszych praktyk

Projekt City Regions został jednak opracowany, aby zebrać razem władze miejskie i przedstawicieli regionów podmiejskich, a następnie określić najlepsze praktyki tworzenia sieci oraz wynegocjować struktury zarządzania wykorzystaniem przestrzeni i nowe programy transportu. „W ramach projektu kluczowe miasta i otaczające je gminy wspólnie konsultują plany działania, podział obowiązków i finansowanie, polepszając w ten sposób konkurencyjność regionu”, mówi Peggy Sacher, kierownik projektu City Regions z Lipska.

W ramach projektu ustanowiono pilotażowe partnerstwa, które mają na celu wypracowanie długoterminowych ustaleń w kwestii zarządzania wykorzystaniem przestrzeni. Na przykład partnerzy Halle i Lipsk uzgodnili zarządzanie wspólne obszarami komercyjnymi za pomocą sieci, która korzysta z porównywalnych zalet gmin zlokalizowanych w regionie miejskim. Wskutek tego projektu we Wrocławiu i w dolnośląskim różne gminy obecnie współpracują ze sobą w zakresie ochrony i rozwoju obszarów zielonych, zarządzania edukacją przedszkolną oraz opracowania strategii rozmieszczenia parkingów typu „parkuj i jedź”.

Planowanie strategiczne

W regionie miejskim Graz zasady „bezproblemowej mobilności” zostały poszerzone o tereny wiejskie, a w Pradze opracowano strategie zarządzania inwestycjami drogowymi w obszarze metropolitalnym regionu. W obszarze metropolitalnym Turynu w wyniku przeprowadzenia projektu rozpoczęto proces planowania strategicznego, który ma na celu wprowadzenie nowego poziomu jakości współpracy pomiędzy miastem a otaczającymi je gminami.

Partnerzy zaangażowani w transgraniczną sieć projektu przedstawili dokument i zalecenia dotyczące efektywności wdrażania podejścia makroregionalnego i podmiejskiego w europejskich strategiach rozwoju regionów miejskich.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji dotyczących projektu „City Regions — Increasing the competitiveness of city regions through integrated urban-rural development” (Regiony Miejskie — Zwiększenie Konkurencyjności Regionów Miejskich poprzez Zintegrowany Rozwój Miasta i Wsi) wyniosła 1 600 420 EUR, z czego 1 252 900 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Europa Środkowa” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

19/12/2014