EURUFU pomaga organom publicznym radzić sobie ze zmianami demograficznymi w regionach wiejskich

Dzieląc się najlepszymi praktykami, informacjami i doświadczeniami z akcji pilotażowych z różnymi zainteresowanymi stronami, regiony wiejskie w Europie Środkowej wypracowują sposoby adaptacji do zmian demograficznych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości służb publicznych.

Inne narzędzia

 
Podstawą projektu EURUFU jest 17 akcji pilotażowych, które mają na celu rozwój obszarów wiejskich. Podstawą projektu EURUFU jest 17 akcji pilotażowych, które mają na celu rozwój obszarów wiejskich.

" W ramach EURUFU opracowano strategie umożliwiające regionom niezależność finansową, która prowadzi do zrównoważenia możliwości i warunków życia. Projekt dotyczy praktycznych kwestii, które na wiele sposobów wpływają na życie ludzi w Europie. Na przykład w Turyngii jest to zapewnienie opieki medycznej przez opiekunów lub uproszczenie dostępu do transportu publicznego przy pomocy konsultanta ds. mobilności. Tego typu projekty pomagają zabezpieczyć przyszłość terenów wiejskich w Wolnym Kraju Turyngii. W ostatnich latach przekonaliśmy się o jednym: możemy dokonać zmiany tylko wtedy, gdy jesteśmy w stanie zakwestionować status quo, przetestować nowe metody i zejść z wytyczonej ścieżki. "

Dr Klaus Bongartz, koordynator projektu

Partnerzy w projekcie transgranicznej inicjatywy EURUFU, która oznacza „European Rural Futures” (Przyszłość Europejskich Obszarów Wiejskich), rozpoczęli współpracę mającą na celu znalezienie innowacyjnych rozwiązań problemów takich jak wyludnienie, starzenie się populacji, brak spójności społecznej oraz bezrobocie. Akcje pilotażowe w różnych regionach wiejskich nakierowane były na zaangażowanie zainteresowanych podmiotów lokalnych i utworzenie oddolnego procesu, który pozwoliłby mieszkańcom brać udział w podejmowaniu decyzji, a w rezultacie zbliżyłby administrację do ludzi.

Pięć pakietów roboczych i 17 akcji pilotażowych, by stworzyć jedną nadrzędną strategię

EURUFU dzieli się na pięć pakietów roboczych, które są związane z zarządzeniem projektem, komunikacją pomiędzy partnerami i społecznością, tworzeniem metodologii identyfikacji mocnych i słabych stron regionów, testowaniem i oceną środków poprzez akcje pilotażowe oraz opracowaniem uniwersalnych strategii i najlepszych praktyk.

Podstawę projektu stanowi 17 akcji pilotażowych (choć początkowo planowano 10) w kategoriach: publiczna infrastruktura społeczna, mieszkalnictwo socjalne, edukacja, możliwości zatrudnienia, infrastruktura społeczna i potrzeby mobilności oraz mobilność. Przykłady akcji obejmują m.in. próby poprawy leczenia ambulatoryjnego w okręgu Kyffhäuser w Turyngii w Niemczech, nowe mieszkania dla młodych ludzi w Asti we Włoszech czy też kursy rozwijające kompetencje i kursy językowe dla bezrobotnych w kraju usteckim w Czechach. Wartość dodana, uniwersalność i zrównoważenie każdej akcji zostało ocenione za pomocą „łącznego testu”, który umożliwia dokonanie oceny całościowej.

Identyfikacja potencjału wiejskiego w trudnych czasach

W ramach projektu EURUFU ma zostać opracowana jasna definicja i określony zakres obszarów wiejskich w Europie Środkowej, a także system porównawczy, który pomoże wszystkim lokalnym i regionalnym grupom docelowym, wraz z takimi zainteresowanymi podmiotami, jak szkoły, opieka społeczna i zdrowotna, oraz gminom w negocjacjach z organami krajowymi. Systemy te to podstawa strategii mającej na celu rozbudzenie potencjału regionów wiejskich. Stanowią one również jedno z uniwersalnych osiągnięć w ramach projektu.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji dotyczących projektu „European Rural Futures — New opportunities to secure the provision of public services in rural cities and municipalities (EURUFU)” (Przyszłość Europejskich Obszarów Wiejskich — Nowe Możliwości Zabezpieczenia Dostępu do Usług Publicznych w Miastach Regionów Wiejskich i Gminach) wyniosła 2 163 713 EUR, z czego 1 720 938 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu operacyjnego „Europa Środkowa” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

19/12/2014