Przywracanie historii w Muzeum Wsi Radomskiej

Z pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeprowadzono prace remontowe i modernizacyjne w Muzeum Wsi Radomskiej na terenie województwa mazowieckiego, aby zapobiec jego niszczeniu i wzmocnić jego pozycję jako ważnej historycznej atrakcji turystycznej, promującej dziedzictwo kulturowe regionu.

Inne narzędzia

 
A section of the renovated Radom Village Museum ©Muzeum Wsi Radomskiej A section of the renovated Radom Village Museum ©Muzeum Wsi Radomskiej

" Projekt zapobiegł niszczeniu Muzeum Wsi Radomskiej i umocnił jego pozycję jako ważnej historycznej atrakcji turystycznej, która będzie promować dziedzictwo kulturowe regionu. "

Karolina Trybuła — Muzeum Wsi Radomskiej

Renowacja znacznie zwiększyła wartość obiektów skansenu. Najważniejszym rezultatem projektu jest renowacja oryginalnego drewnianego kościoła św. Doroty z Wolanowa z 1789 r. i przylegającej dzwonnicy z Wielgiego. Wnętrze i infrastruktura kościoła zostały odnowione i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozbudowano też okolice kościoła poprzez utworzenie cmentarza, ścieżki procesyjnej i ogrodzenia zespołu sakralnego. Zakupiono trzy nowe dzwony, które zostaną zamontowane w dzwonnicy, a także barokowe organy kościelne.

Łącznie pięć zabytkowych budynków otrzymało nowe, kryte strzechą dachy, które zastąpiły ich oryginalne, rozkładające się dachy ze słomy. Odrestaurowano również tradycyjny „Wiatrak koźlaka z Wierzbicy”, aby przywrócić mu dawną świetność i funkcje, zwiększając zasoby wystawowe muzeum. Wyremontowano także tradycyjne maszyny rolnicze i pojazdy, które dodano do wyjątkowej i bogatej kolekcji muzeum.

Rozszerzenie działalności edukacyjnej

Renowacja poszerzyła ofertę edukacyjną i działalność muzeum jako obiektu historycznego i rekreacyjnego. Przykładowo odrestaurowany wiatrak można wykorzystać do zademonstrowania jego pierwotnej funkcji poprzez mielenie ziarna. Dzięki nabyciu i zainstalowaniu w kościele wykonanych na zamówienie organów można organizować w nim występy chórów i kwartetów smyczkowych oraz koncerty muzyki organowej.

Aby zwiększyć atrakcyjność muzeum wśród młodszych gości, część środków projektu przeznaczono na otwarcie osobnej miniaturowej wioski rekreacyjnej i edukacyjnej, przystosowanej specjalnie do potrzeb dzieci. Na terenie wioski z dawnych lat znajduje się mały plac zabaw z tradycyjnym wyposażeniem, promującym tradycję i historię regionu radomskiego. Wizyty grup i wycieczek szkolnych stanowią ważny segment grupy docelowej muzeum.

Modernizacja jednego z największych polskich skansenów

Oprócz przeprowadzenia prac renowacyjnych i konserwatorskich zmodernizowano również usługi turystyczne w muzeum. Przy budynku kasy biletowej zainstalowano parkometry, automaty biletowe i toaletę dla osób niepełnosprawnych, dostosowując muzeum do współczesnych standardów. Zakupiono też nowoczesny kiosk multimedialny do prezentacji audiowizualnych wystaw, działalności i historii muzeum.

Muzeum Wsi Radomskiej powstało, aby zachować dziedzictwo kulturowe dawnej ludności zamieszkującej regiony Mazowsza i Małopolski. Jeden z największych skansenów w Polsce zajmuje powierzchnię ponad 36 ha. Na jego obszarze znajduje się kilkadziesiąt obiektów historycznych. Muzeum posiada również 16 000 eksponatów ruchomych, w tym kolekcje sztuki ludowej, pojazdów, takich jak powozy, furmanki i sanie, oraz maszyn rolniczych. W skansenie wydzielono także dedykowany obszar pasieki z ulami i tradycyjnymi narzędziami pszczelarskimi. Projekt poprawił wizerunek muzeum, dostęp do jego zasobów kulturowych, a przede wszystkim zwiększył jego znaczenie dla branży turystycznej regionu.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej” wyniosła 1 669 031 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 716 399 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Województwo mazowieckie” na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest osią priorytetową „Rewitalizacja gospodarcza i społeczna ubogich obszarów i zwiększony dostęp do usług zdrowotnych”.