Strażacy z Polski i Czech łączą siły, żeby lepiej przygotować się na sytuacje kryzysowe

Realizacja projektu „Bezpieczne Pogranicze” przyczyniła się do wzmocnienia współpracy pomiędzy komendami straży pożarnej z Czech i Polski w regionie przygranicznym. Strażacy i pracownicy innych służb ratownictwa organizowali konferencje, brali udział w kursach językowych, organizowali panele eksperckie i szkolenia, przeprowadzali ćwiczenia i kupowali sprzęt specjalistyczny potrzebny do realizacji ich działań.

 

Inne narzędzia

 
The Safe Borderlands project organised training for and strengthened cooperation between the fire and rescue services of Czechia and Poland. ©Creative Commons The Safe Borderlands project organised training for and strengthened cooperation between the fire and rescue services of Czechia and Poland. ©Creative Commons

" Dzięki projektowi udało się poprawić współpracę pomiędzy komendami straży pożarnej wzdłuż całego obszaru przygranicznego Czech i Polski. W sytuacjach kryzysowych obywatele otrzymają pomoc niezależnie od tego, po której stronie granicy się znajdują. "

Plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., z-ca komendanta wojewódzkiego Czeskiej Straży Pożarnej w Ołomuńcu

Dzięki projektowi czescy i polscy strażacy, którzy podejmują interwencje w sytuacjach kryzysowych wzdłuż granicy obu krajów, są teraz lepiej przygotowani na radzenie sobie z zagrożeniami. Oprócz tego projekt przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej polsko-czeskiego pogranicza.

Współpraca w zakresie przygotowania się i reagowania na klęski żywiołowe

Polscy i czescy strażacy przeprowadzali wspólne ćwiczenia, wymienili zużyty sprzęt specjalistyczny na nowy oraz brali udział w spotkaniach dotyczących tematów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Odbyli również szkolenia m.in. w zakresie prowadzenia wozów strażackich, obsługi pilarek i postępowania z substancjami niebezpiecznymi.

Partnerzy projektu przeanalizowali także ramy prawne i organizacyjne dla działań straży pożarnej w czesko-polskim regionie przygranicznym. Aktualizacja tych ram prawnych przyczyniła się do podniesienia kompatybilności jednostek straży pożarnej w przypadku zdarzeń związanych z ochroną przeciwpożarową, ratownictwem wodnym, powodziami, wypadkami drogowymi i ochroną środowiska.

W ramach projektu zakupiono nowy specjalistyczny sprzęt, z którego będą wspólnie korzystać czeskie i polskie grupy ratownicze: sprzęt wspinaczkowy, aparaty do oddychania, specjalistyczne samochody i łodzie pożarnicze oraz radiostacje do użytku podczas interwencji.

Nowy sprzęt pozwoli podnieść jakość ćwiczeń transgranicznych i umożliwi bardziej kompleksowe szkolenie strażaków. W planach jest zakup nowego systemu wideokonferencyjnego, który pomoże służbom w zarządzaniu interwencjami i wymianie informacji w sytuacjach kryzysowych.

W projekcie biorą także udział inne organizacje, np. czeskie jednostki policji, dostawcy usług ratownictwa medycznego, organy ds. zdrowia publicznego, służby ochrony ludności, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia obywatelskie. Po zakończeniu projektu poprawa bezpieczeństwa w regionie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności pogranicza dla przedsiębiorców i turystów. 

Znaczenie bezpieczeństwa na terenach przygranicznych

Czesko-polski obszar przygraniczny obejmuje 47 000 kilometrów kwadratowych. Region ten zamieszkuje prawie 7,1 mln mieszkańców. Jeśli klęski żywiołowe, np. pożary i powodzie, zagrażają obszarom przygranicznym, jednostki straży pożarnej z różnych krajów muszą ze sobą ściśle współpracować.

Realizacja projektu pozwala wzmocnić współpracę wszystkich organów krajowych odpowiedzialnych za reagowanie na klęski żywiołowe i zapewnianie bezpieczeństwa w regionie. W zakres takiej współpracy wchodzi m.in. przystosowanie działań związanych z zapobieganiem zagrożeniom i zarządzaniem ryzykiem do walki ze skutkami zmiany klimatu, takimi jak erozja, pożary, powodzie, burze i susze.

Polscy partnerzy projektu to m.in. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w Opolu i we Wrocławiu. Po stronie czeskiej w projekcie biorą udział komendy z krajów: libereckiego, pardubickiego, hradeckiego, ołomunieckiego i morawsko-śląskiego.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Bezpieczne Pogranicze” wyniosła 7 936 284 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 6 745 841 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu V-A Republika Czeska–Polska na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Pomoc techniczna”.

 

Data projektu

03/07/2019