CityMobilNet: plany zrównoważonej mobilności miejskiej dla 11 europejskich miast

Planowanie mobilności ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, jednak nadal stanowi jedno z największych wyzwań, z jakimi obecnie muszą się zmierzyć europejskie miasta. Projekt CityMobilNet, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu URBACT, zrzesza 11 europejskich miast w 10 krajach. Ta ponadnarodowa współpraca pozwoliła na stworzenie wspólnych zasobów wiedzy i doświadczeń, wzajemne uczenie się, a w efekcie opracowanie planów zrównoważonej mobilności miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP) dla każdego z tych miast.

Inne narzędzia

 
The CityMobilNet information stand at the URBACT City Festival in Lisbon, Portugal in 2018 ©URBACT (2018) The CityMobilNet information stand at the URBACT City Festival in Lisbon, Portugal in 2018 ©URBACT (2018)

" Zazwyczaj nie badamy opinii mieszkańców, tylko ich reakcję już po wykonaniu planowanych działań. Projekt URBACT był inny: praca z osobami tworzącymi lokalną grupę URBACT dowiodła, że dobre pomysły mogą zrodzić się wszędzie, niekoniecznie w gronie specjalistów. "

Claudiu Dascalu, kierownik wydziału ds. dróg, parkingów i oświetlenia w Slatinie

W ramach projektu powstała sieć planowania działań URBACT, kierowana przez radę miasta Bielefeld (Niemcy), która umożliwiła współpracę zainteresowanych stron z Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoch, Malty, Grecji, Chorwacji, Rumunii i Polski.

Zadaniem sieci było wykonanie analiz aktualnego stanu mobilności w miastach uczestniczących w projekcie, a następnie stworzenie planów zaangażowania mieszkańców i zainteresowanych stron oraz określenie zakresu umiejętności i kompetencji potrzebnych do zaprojektowania, wdrożenia i ewaluacji indywidualnych planów zrównoważonej mobilności.

Różnorodne i wspólne wyzwania

W zasadzie w każdym kraju ośrodki miejskie pełnią rolę najważniejszego źródła wzrostu gospodarczego i zatrudniania, a ponadto wpływają na jakość życia i ogólne dobro dużej części populacji. Jednak wciąż sporym wyzwaniem jest stworzenie w nich wydajnych systemów transportu, które pozwolą nie tylko rozładować ruch na drogach i obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych, ale również zmniejszyć stopień wykluczenia społecznego. Co prawda wiele wyzwań wygląda podobnie w każdym mieście, ale istnieje też szeroki wachlarz lokalnych problemów, które wymagają indywidualnych rozwiązań.

Jeśli więc projekt miał pomóc 11 miastom w opracowaniu skutecznej strategii zrównoważonej mobilności, każdy z tych ośrodków musiał otrzymać wsparcie w stworzeniu własnego planu. Wynikiem tych prac są indywidualne plany strategiczne obejmujące okres realizacji od 10 do 15 lat, które zaprojektowano tak, aby spełniały potrzeby w zakresie mobilności zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorstw, a także zapewniały lepszą jakość życia przy uwzględnieniu zróżnicowanych potrzeb lokalnych społeczności.

Transnarodowe programy uczenia się i wymiany

W trakcie dwóch lat trwania projektu zorganizowano pięć międzynarodowych spotkań, które dały wszystkim miastom partnerskim możliwość podzielenia się doświadczeniami i zdobytą wiedzą. W ramach projektu CityMobilNet odbyły się też spotkania służące wzajemnej wymianie, które zaowocowały stworzeniem wspólnej bazy wiedzy, przeprowadzeniem wzajemnych ocen, zaprezentowaniem studiów przypadków z innych miast oraz organizacją warsztatów dotyczących tworzenia planów zrównoważonej mobilności.

Projekt skorzystał również z oferty czwartej edycji europejskiej konferencji SUMP, która odbyła się w chorwackim Dubrowniku w marcu 2017 roku, czyli na krótko przed trzecim międzynarodowym seminarium zorganizowanym dla uczestników projektu w Zadarze, także w Chorwacji.

Podczas konferencji uczestnicy projektu CityMobilNet mogli poznać najlepsze praktyki, pomysły na wprowadzenie usprawnień i środki wdrożone w innych miejscach, a także wziąć udział w praktycznych warsztatach dotyczących lokalnych problemów i ich rozwiązań – było to dla nich inspiracją do opracowania własnych planów.

Jeszcze przed zakończeniem projektu opublikowany został dokument, w którym zebrano wszystkie rezultaty, dzięki czemu może służyć jako cenne źródło wiedzy dla innych miast.

Projekt był realizowany w ramach URBACT – programu europejskiej współpracy terytorialnej, którego celem jest promowanie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich w całej Europie. Program wykorzystuje zasoby i know-how do wzmacniania zdolności miast w zakresie udoskonalania swoich strategii w czterech obszarach: zarządzanie, środowisko, integracja i gospodarka.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „CityMobilNet” wyniosła 749 923 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 584 947 EUR został wniesiony za pośrednictwem programu URBACT na okres programowania 2014–2020.

Data projektu

29/03/2021