Współpraca dziesięciu europejskich regionów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych osób

Projekt o nazwie „Boosting Innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for Young Entrepreneurs”, czyli wspieranie innowacyjnego ekosystemu przedsiębiorczości w regionach dla młodych przedsiębiorców, zwany w skrócie iEER, to owoc współpracy dziesięciu europejskich regionów ukierunkowanej na rozwijanie przedsiębiorczości wśród młodych osób z Europy oraz pomaganie im w zdobywaniu umiejętności biznesowych. W ramach projektu powstały regionalne ekosystemy ułatwiające zakładanie start-upów oraz umożliwiające młodym Europejczykom korzystanie z udoskonalonych usług dla biznesu oraz możliwości kształcenia w zakresie przedsiębiorczości.

Inne narzędzia

 
Participants at an IEER learning camp held in southern Denmark in May 2017. ©Boosting Innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for Young Entrepreneurs Participants at an IEER learning camp held in southern Denmark in May 2017. ©Boosting Innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for Young Entrepreneurs

" Od 2016 r. projekt iEER pobudza transformację w dziesięciu europejskich regionach, wspierając młode osoby i stawiając na rozwój przedsiębiorczości. Dzięki połączeniu europejskich funduszy strukturalnych i regionalnych strategii dla MŚP realizacja projektu pozwoliła uzyskać 1 500-procentowy zwrot z zainwestowanych środków unijnych. "

Christine Chang, koordynatorka projektu iEER, Rada Regionu Helsinki-Uusimaa

Realizacja projektu rozpoczęła się od przeanalizowania otoczenia biznesowego w dziesięciu regionach partnerskich. Dzięki temu powstała strategia współpracy opartej na wykorzystywaniu wiedzy ekspertów regionalnych w ramach wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między zainteresowanymi stronami z instytucji publicznych, prywatnych i edukacyjnych. W tym celu zaplanowano organizację wizyt partnerskich i warsztatów oraz utworzenie grup roboczych.

Następnie opracowano dziesięć regionalnych planów działania jako wytyczne w zakresie rozwoju przedsiębiorczości dla przedsiębiorców, agencji rozwoju biznesu, instytucji edukacyjnych i urzędników służby cywilnej. W planach zaproponowano 50 różnych inicjatyw, w tym szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, kursy dotyczące rozwoju postawy przedsiębiorczej w szkołach oraz usługi wsparcia podczas zakładania firmy.

Lepsze strategie na rzecz przedsiębiorczości

Coraz więcej młodych osób przeprowadza się do dużych miast – oznacza to odpływ największych talentów z wielu regionów, czego skutkiem jest utrata możliwości w zakresie rozwoju inwestycji regionalnych ze względu na brak infrastruktury wsparcia dla biznesu. To z kolei powoduje, że w regionie powstaje niewiele nowych miejsc pracy, co stawia młode osoby – szczególnie zagrożone bezrobociem – w niekorzystnej sytuacji.

Jednocześnie 40 % młodych Europejczyków jest zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Aby pomóc im pewnie stawiać pierwsze kroki na rynku pracy i zwiększyć ich szanse na zatrudnienie, zespół projektu iEER opracował środki mające na celu poszerzenie zakresu regionalnych polityk dotyczących przedsiębiorczości, a także poprawę ich elastyczności i jakości.

W ramach projektu zorganizowano aż 107 wydarzeń ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości, podczas których przedsiębiorcy i przedstawiciele innych zainteresowanych grup mogli wymieniać się doświadczeniami i rozwijać swoje sieci kontaktów w całej Europie. Na podstawie planów działania i wydarzeń zespół projektu opracował 20 dobrych praktyk oraz podręcznik dotyczący tworzenia ekosystemów przedsiębiorczości.

Aby ocenić możliwości powielania modelu oraz zebrać nowe pomysły, w prace nad projektem iEER zaangażowano także inne regiony, zwłaszcza te mniej rozwinięte. Z kolei w celu popularyzowania działań każdy region partnerski organizował publiczne wydarzenia promocyjne.

Duży zwrot z inwestycji

Podczas prac zespół projektu przeprowadził analizę dotyczącą wykorzystywania europejskich funduszy strukturalnych w dziesięciu regionach partnerskich. Na jej podstawie zaprojektowano działania wspierające przedsiębiorczość, które zostały wdrożone w ramach dziewięciu programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych. Dzięki temu udało się uruchomić inwestycje w wysokości 40 mln EUR, co oznacza 1 500-procentowy zwrot ze środków unijnych zainwestowanych w realizację projektu iEER.

Na bazie wiedzy uzyskanej w ramach projektu iEER powstały strategie regionalne, które z powodzeniem wdrożono w regionach partnerskich, np. program regionu Helsinki-Uusimaa w Finlandii, regionalna strategia innowacji województwa zachodniopomorskiego w Polsce oraz strategiczny plan przedsiębiorczości dla regionu Walencja w Hiszpanii.

W ramach „Aula Emprende”, pilotażowego działania projektu iEER wdrożonego w Walencji, ponad 350 wykładowców z 31 europejskich uniwersytetów z dziewięciu krajów mogło wziąć udział w szkoleniach dotyczących umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Następnie wykładowcy przekazali tę nowo zdobytą wiedzę 1 100 studentom, aby promować kulturę przedsiębiorczości na uniwersytetach.

Na szczeblu UE zespół projektu iEER współpracował z Komisją Europejską i Komitetem Regionów podczas opracowywania polityk dla start-upów, takich jak inicjatywa na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up. Dodatkowo Komitet Regionów wykorzystał informacje zgromadzone w ramach projektu do opracowania opinii na temat wkładu miast i regionów w nowe ramy polityki UE na rzecz MŚP.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Boosting Innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for Young Entrepreneurs” wyniosła 2 294 882 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 1 950 650 EUR został wniesiony za pośrednictwem programu Interreg Europa na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw”.

Data projektu

31/08/2020