Promowanie ekoprojektu w regionie Morza Bałtyckiego

Założeniem projektu EcoDesign Circle, dofinansowanego ze środków UE, było promowanie projektowania i produkowania towarów konsumpcyjnych w sposób ograniczający ich wpływ na środowisko. Centra designu z sześciu krajów regionu Morza Bałtyckiego nawiązały współpracę z ekspertami ds. ochrony środowiska, aby pomóc MŚP zminimalizować wpływ ich produktów na środowisko, jednocześnie maksymalizując osiągane korzyści.

Inne narzędzia

 
The opening of the travelling exhibition “rECOconsider design” in Kaunas, Lithuania, as part of the Roadshow Ecodesign, held as part of  the EcoDesign Circle project. ©Lithuanian Design Forum The opening of the travelling exhibition “rECOconsider design” in Kaunas, Lithuania, as part of the Roadshow Ecodesign, held as part of the EcoDesign Circle project. ©Lithuanian Design Forum

" Uważamy, że gospodarka o obiegu zamkniętym i ekoprojekt to idee warte rozpowszechniania. Dla nas najciekawszym aspektem jest pozycja projektantów i ich rola w cyklu życia produktów. Na etapie projektowania podstawowe decyzje dotyczące rodzaju materiału lub zużycia energii mogą zminimalizować ogólny wpływ produktu lub usługi na środowisko. Chętnie dzielimy się przykładami przedsiębiorstw korzystających z rozwiązań zgodnych z ekoprojektem. "

Karolina Skrzypik, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny | Centrum Designu, koordynatorka projektu EcoDesign Circle

Dodatkowo, chcąc umożliwić MŚP podejmowanie działań związanych z dążeniem do gospodarki o obiegu zamkniętym, partnerzy projektu EcoDesign Circle stworzyli sieć współpracujących centrów designu i przedsiębiorstw.

Działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Partnerzy projektu przeprowadzili konstruktywne audyty i zorganizowali interaktywne warsztaty „EcoDesign Sprint” z kilkoma MŚP w regionie, żeby określić ich potencjał projektowania zgodnego z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. W sumie w całym regionie zrealizowano sześć trzydniowych programów szkoleniowych prowadzonych przez trenera ds. gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zespół ekspertów z różnych dziedzin.

Podczas programów powstało 13 prototypów produktów i koncepcji usług zaprojektowanych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Wśród nich znalazły się koncepcje (co najmniej jedna na każde MŚP) możliwe do wdrożenia w krótkim czasie. Z kolei dla prototypów produktów wymagających bardziej intensywnych prac określono dłuższe terminy realizacji.

Partnerzy projektu opisali swoją metodologię „od audytu po szkolenie” w dwóch podręcznikach i powiązanej pracy naukowej, z których mogą teraz korzystać inne firmy w celu przygotowania się do projektowania produktów i usług zgodnych z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. Takie podejście jest świetnym przykładem udanego przełożenia teorii (czyli wiedzy eksperckiej naukowców zajmujących się ochroną środowiska) na praktykę (czyli informacje dla przedsiębiorstw i projektantów).

Promowanie ekoprojektu

Konsorcjum projektu EcoDesign Circle stworzyło oferty edukacyjne i informacyjne dla przedsiębiorstw, projektantów i wykładowców projektowania, aby zaprezentować im metody zgodne z ekoprojektem i korzyści wynikające z ich stosowania w codziennej pracy. Podczas dwudniowego szkolenia EcoDesign Learning Factory uczestnicy mogli nauczyć się, jak zbudować system oparty na obiegu zamkniętym oraz jak stworzyć model biznesowy produktu. W ramach projektu opracowano internetowy przewodnik zrównoważonego rozwoju, który ma służyć jako podstawowe źródło informacji na temat projektowania zgodnego z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. Oprócz tego powstało 21 krótkich filmów prezentujących metody zgodne z ekoprojektem i produkty opracowane zgodnie z tym założeniem, które można wykorzystywać jako materiały edukacyjne podczas szkoleń dotyczących projektowania lub innych powiązanych tematów. 

Partnerzy projektu zorganizowali także objazdową wystawę przedstawiającą 30 innowacyjnych i inspirujących pomysłów i produktów, nazwaną „rECOnsider design”, aby zwiększać świadomość na temat możliwości związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Łącznie wystawę odwiedziło ponad 20 000 osób podczas wydarzeń organizowanych w Polsce, Niemczech, Finlandii, na Litwie, w Estonii i Szwecji. Wszystkich odwiedzających zachęcano do przeanalizowania swoich przyzwyczajeń i sposobów wykorzystywania produktów oraz do zmniejszania niepotrzebnego wpływu na środowisko.

Ekoprojekt i gospodarka o obiegu zamkniętym to koncepcje, które są bardzo ważne, ale mimo tego są rzadko wdrażane w Europie. Zatem ich potencjał dla MŚP pozostaje w dużej mierze niewykorzystany. MŚP koncentrują się głównie na tradycyjnych, linearnych modelach biznesowych i nie uwzględniają w wystarczającym stopniu aspektów środowiskowych podczas projektowania produktów. Około 80 % wpływu produktu na środowisko można określić już w fazie projektowania. Ekoprojekt to podejście promujące produkty opracowane zgodnie z zasadami obiegu zamkniętego, które będą bardziej trwałe, łatwiejsze w utrzymaniu i odpowiednie do recyklingu.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „EcoDesign Circle – Ekoprojekt jako siła napędowa innowacji w regionie Morza Bałtyckiego” wyniosła 2 010 000 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 1 540 000 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Miejsca pracy, wzrost i inwestycje”.

 

Data projektu

03/07/2019