Główne osiągnięcia polityki regionalnej w latach 2014-2020

Polityka spójności – finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS) – jest największym źródłem bezpośrednich inwestycji z budżetu UE w okresie programowania 2014–2020. Środki z tych trzech funduszy pozwolą zrealizować projekty na łączną kwotę 485 mld EUR, przy 355 mld EUR z budżetu UE.

Poniżej przedstawiamy wybrane cele inwestycyjne i dotychczasowe postępy w ich realizacji, podzielone na trzy grupy tematyczne:

Korzystając z filtra, można przeglądać dane według kraju.


Informacje prezentowane poniżej oparte są głównie na wartościach docelowych na koniec 2017 roku (chyba że podano inaczej). Bardziej szczegółowe informacje na temat zakresu finansowania i realizacji celów inwestycyjnych zawiera otwarta platforma danych EFSI. gdzie można znaleźć wykresy sporządzone według konkretnego tematu, kraju, programu i funduszu.

Wskaźniki odpowiadają:

  • celom określonym w przyjętych programach i informacjom na temat wdrażania przekazywanym corocznie przez programy
  • prognozom wskaźników dla wybranych projektów
  • faktycznemu stanowi wdrożenia

 

Inteligentna Europa

EFRR przeznacza znaczne środki na wspieranie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, zwiększanie dostępu do gospodarki cyfrowej i usług informatycznych oraz zwiększanie konkurencyjności MŚP. Poniżej przedstawiamy wybrane kluczowe inwestycje w tym zakresie.

Wsparcie dla przedsiębiorstw

EFRR udziela znacznego wsparcia europejskim przedsiębiorstwom. Wsparcie może uzyskać ponad 1,1 mln przedsiębiorstw (główne MŚP), czyli około 4 % wszystkich przedsiębiorstw w Europie według danych na 2016 rok.

 

Nowe miejsca pracy

Szacuje się, że wykorzystanie środków z EFRR pozwoli utworzyć około 420 000 nowych miejsc pracy, z czego 58 % powstanie w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Hiszpanii, Francji i Portugalii. W tych krajach ponad 80 % nowych miejsc pracy powstanie w MŚP.

 

Wsparcie dla nowych przedsiębiorstw

Około 160 000 nowych przedsiębiorstw, w tym prawie 40 % ze Zjednoczonego Królestwa i 30 % z Francji, otrzyma wsparcie z EFRR na rozpoczęcie i rozwój działalności.
Dla kontekstu, ten cel obejmuje około 6 % wszystkich nowych przedsiębiorstw w UE (działających nie dłużej niż pięć lat) według danych na 2016 rok.

 

Lepsza infrastruktura badawcza

Głównym celem inwestycji z EFRR są badania i innowacje: według danych roku 130 000 naukowców uzyska dostęp do lepszej infrastruktury badawczej. Liczba ta obejmuje 3 % wszystkich europejskich naukowców lub, dla porównania, łączną liczbę naukowców w Szwecji i Luksemburgu (według danych na 2017 rok).

 

Lepszy dostęp szerokopasmowy w gospodarstwach domowych

Dodatkowe 14,5 mln gospodarstw domowych, w tym 68 % w Hiszpanii, Grecji i we Włoszech, uzyska dostęp szerokopasmowy o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. W Hiszpanii oznacza to 25 % wszystkich gospodarstw domowych.
Według danych na 2017 rok 33,2 mln europejskich gospodarstw domowych nie posiada dostępu szerokopasmowego o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

 

Zrównoważona Europa

Jednym z celów EFRR i FS jest wspieranie inwestycji, które należy podjąć, aby Europa stała się miejscem bardziej przyjaznym dla środowiska. Dlatego też środki z tych funduszy przeznaczane są na projekty, których priorytetem jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, ochrona środowiska, zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami, promowanie przystosowania się do zmiany klimatu, zapobieganie zagrożeniom i zarządzanie ryzykiem. Poniżej przedstawiamy wybrane kluczowe inwestycje w tym zakresie.

Zwiększenie zdolności wytwarzania energii odnawialnej

EFRR i FS wspierają projekty, których realizacja pozwoli zwiększyć zdolność wytarzania energii odnawialnej o dodatkowe 6 700 MW. Dla kontekstu, 6 700 MW to około 40 % rocznej dodatkowej zdolności wytwarzania energii odnawialnej w UE.

 

Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej

Szacuje się, że dofinansowane projekty modernizacji budynków użyteczności publicznej pozwolą zaoszczędzić 4 827 GWh energii rocznie. Dla kontekstu, jest to oszczędność rzędu rocznego zużycia energii w prawie 900 000 gospodarstw domowych.

 

Lepsza jakość wody pitnej

Dzięki inwestycjom z EFRR i FS 12,5 mln osób uzyska dostęp do nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych. 80 % docelowych beneficjentów to mieszkańcy Rumunii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Grecji. Realizacja powiązanych projektów przyniesie korzyści 17 % obywateli Rumunii.
Dla kontekstu, według danych na 2015 rok szacuje się, że 18,1 mln europejskich obywateli nie ma dostępu do sieci wodociągowej.

 

Lepsze oczyszczanie ścieków

Dodatkowe 17 mln osób będzie mogło czerpać korzyści z nowych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych. Prawie 50 % docelowych beneficjentów to mieszkańcy Włoch, Hiszpanii i Polski. Obywatele Włoch, którzy skorzystają na realizacji inwestycji dofinansowanych z EFRR i FS, reprezentują 7 % ludności kraju.
Dla kontekstu, według danych na 2015 rok szacuje się, że 21,3 mln europejskich obywateli nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej.

 

Nowe lub zmodernizowane linie kolejowe

Dzięki środkom z EFRR i FS w całej Europie przeprowadzone zostaną inwestycje polegające na budowie, remoncie lub modernizacji 6 900 km linii kolejowych, z czego 73 % zostanie zrealizowanych w Polsce, Hiszpanii, Rumunii i na Węgrzech. Fundusze z EFRR i FS zaplanowane na inwestycje w tym zakresie w Polsce pozwolą zbudować, wyremontować lub zmodernizować 12 % sieci kolejowej w kraju.
Według danych na grudzień 2018 roku inwestycje w szlaki kolejowe w ramach sieci TEN-T o łącznej długości 4 500 km to 69 % ogólnego celu modernizacji linii kolejowych.

 

Nowe lub zmodernizowane drogi

EFRR i FS przeznaczą środki na budowę, remont lub modernizację 13 100 km dróg w UE, z czego 57 % trafi na projekty realizowane w Polsce, Rumunii i w Czechach.
21 % tych środków (odpowiadających 2 780 km dróg) zostanie przeznaczonych na osiągnięcie ogólnego celu budowy lub modernizacji szlaków drogowych w ramach sieci TEN-T.

 

Europa sprzyjająca włączeniu społecznemu

Promowanie stabilnego zatrudnienia wysokiej jakości oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i dyskryminacją oraz inwestowanie w kształcenie, szkolenia zawodowe i podnoszenie kwalifikacji – to główne priorytety w ramach wymiaru społecznego EFS i EFRR w okresie programowania 2014–2020. Poniżej przedstawiamy wybrane kluczowe inwestycje w tym zakresie.

Wsparcie w zakresie zatrudnienia i włączenia społecznego dla uczących się lub doszkalających się beneficjentów EFS oraz inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Lepsze warunki do opieki na dziećmi i zmodernizowana infrastruktura edukacyjna

6,9 mln uczniów uzyska dostęp do zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnej. Jednym z beneficjentów będą Włochy, gdzie 72 % uczniów i studentów skorzysta na modernizacji infrastruktury.
Według danych na 2016 rok liczba uczniów poniżej 15 roku życia w UE to 62,2 mln.

 

Modernizacja służby zdrowia

Dzięki środkom z EFRR ponad 46,9 mln ludzi, w tym ponad 50 % w Hiszpanii i w Polsce, będzie mogło czerpać korzyści z modernizacji służby zdrowia. W Polsce lepsze świadczenia medyczne otrzyma 38 % ludności kraju.

 

Zintegrowane strategie rozwoju obszarów miejskich

45 mln obywateli będzie żyło w miastach, w których wdrożone zostaną strategie zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich. 60 % z nich to mieszkańcy Francji, Węgier i Niemiec. We Francji i na Węgrzech realizacja tych strategii przyniesie korzyści, odpowiednio, 21 % i 74 % mieszkańców.