Kluczowe osiągnięcia polityki regionalnej

Obecne wyniki kraju są oparte na sprawozdaniu podsumowującym  dotyczącym oceny ex post programów polityki spójności finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Fundusz Spójności w okresie programowania 2007–2013 . Prezentują i analizują rezultaty na poziomie państw członkowskich i próbują odpowiedzieć na trzy pytania:

  • W jaki sposób państwo członkowskie wykorzystało uzyskane finansowanie lub na co je przeznaczyło?
  • Jakie uzyskano rezultaty i w jaki sposób przyczyniły się one do realizacji celów polityki spójności?
  • Jakie wnioski można wyciągnąć z doświadczeń z okresu programowania i jak mogą one wpłynąć na przyszły kształt polityki spójności lub w jaki sposób można ulepszyć kształt i działanie tej polityki, aby zwiększyć jej skuteczność?

Inne narzędzia

 

Na chwilę obecną kluczowe osiągnięcia polityki regionalnej w okresie programowania 2007-2013 są następujące:

Zatrudnienie i wzrost gospodarczy

Wzrost dochodu w najbiedniejszych regionach UE — PKB na mieszkańca wzrósł z 60,5% średniej unijnej w 2007 r. do 62,7% średniej unijnej w 2010 r.

Inwestycje w ludzi

2,4 mln uczestników akcji EFS ułatwiających dostęp do zatrudnienia znalazło pracę w ciągu 6 miesięcy (2007-2010).

W całej UE co roku blisko 15 mln ludzi bierze udział w tysiącach projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS).

Pomoc dla przedsiębiorstw

Szacuje się, że w MŚP utworzono 825 tys. miejsc pracy pracy (w porównaniu z łączną liczbą nowych miejsc pracy 940 tys.).

Intensyfikacja badań naukowych i innowacji

Ochrona środowiska

Modernizacja transportu i wytwarzania energii

Ta strona zawiera informacje o głównych osiągnięciach polityki spójności UE w okresie 2007–2013 (O ile nie wskazano inaczej, dane dotyczą okresu od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2014 r.) i o realizowanych w jej ramach sposobach walki z kryzysem i stymulacji wzrostu gospodarczego.

Informacje o oddziaływaniu i wynikach w okresie 2000–2006 można znaleźć w ocenach ex post.

Data for research 2007-2013
Cohesion Policy Data

Przykłady projektów współfinansowanych ze środków UE w okresie programowania 2007-2013