Wkład europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w tworzenie nowych miejsc pracy i pobudzanie rozwoju gospodarczego, realizację planu inwestycyjnego i priorytetów Komisji

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne stanowią główny instrument unijnej polityki inwestycyjnej: ogółem z budżetu UE przeznaczono 454 mld EUR na inwestycje w ramach ponad 500 programów. Łącznie ze współfinansowaniem krajowym, które wyniosło 183 mld EUR, środki na inwestycje osiągnęły wartość co najmniej 637 mld EUR. Dzięki tym środkom europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne odgrywają coraz większą rolę we współfinansowaniu inwestycji publicznych, uzupełniając malejący na skutek kryzysu poziom inwestycji na szczeblu krajowym i regionalnym. Szacuje się, że w latach 2014–2016 fundusze w ujęciu średnim stanowić będą około 14% inwestycji publicznych, zaś w niektórych państwach członkowskich mogą nawet sięgnąć poziomu 70%.

Ponad 120 mld EUR z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostanie przeznaczonych na strategiczne inwestycje w badania naukowe i innowacje, wsparcie dla małych przedsiębiorstw i rozwój technologii cyfrowych, co przyczyni się do realizacji unijnych celów inteligentnego wzrostu. Fundusze odegrają też kluczową rolę w utrzymywaniu trwałego wzrostu gospodarczego w UE. Dzięki budżetowi na poziomie 193 mld EUR — największemu w historii UE przeznaczonemu na inwestycje w sektor energetyczny, ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu i zrównoważony transport — programy w znaczący sposób przyczynią się do ukierunkowania UE na tworzenie gospodarki niskoemisyjnej.

Oprócz inwestycji w infrastrukturę o kluczowym znaczeniu dla usług łączności szerokopasmowej, transportu i zaopatrzenia w wodę, a także w edukację i szkolenia, włączenie społeczne i zdolności adaptacyjne siły roboczej w Europie, wsparcie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostanie bezpośrednio przeznaczone na rozwój dwóch milionów przedsiębiorstw w całej Europie, co ma na celu poprawę ich konkurencyjności i pomoc w opracowywaniu innowacyjnych produktów i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Ponadto europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, jako istotny element planu inwestycyjnego dla Europy oraz uzupełnienie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, przyczynią się do uruchomienia inwestycji, wsparcia reform strukturalnych, zachęcania sektora prywatnego do uruchamiania środków na inwestycje, rozwiązywania nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku i poprawy klimatu inwestycyjnego.

Szacuje się, że w ciągu kolejnych ośmiu lat 456 programów krajowych i regionalnych oraz 79 programów współpracy międzyregionalnej w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych spowoduje, że poziom inwestycji osiągnie masę krytyczną w kluczowych obszarach wzrostu, co będzie miało pozytywny wpływ na gospodarkę UE.

W komunikacie Komisji „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego — maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych” zawarto zarys spodziewanych efektów wykorzystywania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w latach 2014–2020 na rzecz bezpośredniego wsparcia realizacji unijnych celów w zakresie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, planu inwestycyjnego i priorytetów Komisji w perspektywie całej dekady. W sprawozdaniu przedstawiono też wyniki negocjacji ze wszystkimi państwami członkowskimi w sprawie umów partnerstwa i programów.

 • Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego — maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych en pdf
 • Europejska współpraca terytorialna/INTERREG en pdf
 • Informacje na poziomie krajowym en pdf
 • Ocena i harmonogramy en pdf

Obszary inwestycji:

 • Zatrudnienie, rozwój gospodarczy i inwestycjede en fr itbgesropdf
 • Jednolity rynek treści cyfrowych de en fritbgesro pdf
 • Unia energetyczna i klimat de en fritbgesro pdf
 • Rynek wewnętrzny de en fritbgesro pdf
 • Unia gospodarcza i walutowa de en fritbgesro pdf
 • Sprawiedliwość i prawa podstawowe de en fritbgesro pdf
 • Migracja de en fritbgesro pdf

Wizualizacja danych i dane pomocnicze

Zatrudnienie, rozwój gospodarczy i inwestycje de en fritbgesropdf


Jednolity rynek treści cyfrowych de en fritbgesro pdf


Unia energetyczna i klimat de en fritbgesro pdf


Rynek wewnętrzny de en fritbgesro pdf


Unia gospodarcza i walutowa de en fritbgesro pdf


Sprawiedliwość i prawa podstawowe de en fritbgesro pdf


Komplementarność między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz EFIS

 • Komplementarność między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych: Zapewnienie koordynacji, synergii i komplementarności en pdf - streszczenie bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf

Country Factsheets

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne obejmują: