Historia polityki

Inne narzędzia

 

1957 - 1987

1988 - 1992

 • 1988 - w celu dostosowania funduszy strukturalnych po przystąpieniu Grecji (1981), Hiszpanii i Portugalii (1986), zintegrowano je w ramach nadrzędnej polityki spójności, której głównymi zasadami są:
  • skupianie się na regionach najbiedniejszych i najbardziej zapóźnionych
  • wieloletnie programowanie
  • strategiczne ukierunkowanie inwestycji
  • zaangażowanie partnerów regionalnych i lokalnych
 • Budżet: 64 miliardy ECU

1994 - 1999

 • 1993 - traktat z Maastricht wprowadził trzy nowości:
 • 1993 - stworzony zostaje Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa
 • 1994-99 - podwojono środki na fundusze strukturalne i spójności, które osiągnęły poziom jednej trzeciej budżetu UE.
 • 1995 - dodano specjalny cel służący wsparciu słabo zaludnionych regionów Finlandii i Szwecji.
 • Budżet: 168 miliardów ECU

2000 - 2006

 • 2000 - w ramach "strategii lizbońskiej" priorytety UE przesunięto w kierunku wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji. Aby uwzględnić te zmiany, odpowiednio dostosowano priorytety polityki spójności.
 • 2000-04 - instrumenty pomocy przedakcesyjnej umożliwiły państwom oczekującym na przystąpienie do UE dostęp do środków finansowych i know-how.
 • 2004 - do UE przystąpiło dziesięć nowych państw (co spowodowało wzrost ludności UE o 20 %, przy wzroście PKB jedynie o 5 %).
 • Budżet: 213 miliardów EUR dla dotychczasowych państw członkowskich; 22 miliardów EUR dla nowych państw członkowskich (2004-06)

2007 - 2013

 • 2007: Bulgaria and Romania join the European Union
 • 2013: Do UE przystępuje Chorwacja
 • Uproszczenie zasad i struktur
 • Kluczowe elementy reformy: podkreślenie znaczenia przejrzystości i komunikacji oraz położenie jeszcze większego nacisku na rozwój i zatrudnienie
 • Kluczowe obszary inwestycji (25% budżetu przeznaczone na badania i innowacje, a 30% na infrastrukturę służącą ochronie środowiska oraz środki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu)
 • Budżet: 347 mld EUR
 • Osiągnięcia

2014 - 2020