Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Odzyskiwanie środków finansowych

Istnieją trzy przypadki, w których Komisja Europejska musi zażądać od danego państwa członkowskiego zwrotu (odzyskania) środków pochodzących z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Po pierwsze, zgodnie z unijnymi przepisami finansowymi środki muszą zostać zwrócone, jeżeli nie wszystkie wkłady finansowe na rzecz danego państwa członkowskiego okazały się konieczne.

Po drugie, przepisy finansowe UE wymagają również zwrotu środków przyznanych na działania strukturalne, które zostały już wcześniej zakończone.

Po trzecie, w przypadku gdy środki finansowe z unijnych funduszy strukturalnych i regionalnych są wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem ze względu na nadużycia finansowe lub zaniedbanie, Komisja Europejska ma prawo zażądać od danego państwa członkowskiego zwrotu tych środków.

W celu odzyskania środków finansowych można wszcząć odpowiednie procedury przewidziane w prawie UE. W przypadku funduszy przyznawanych w ramach polityki spójności instytucja certyfikująca sporządza i wysyła do Komisji wykaz wydatków i wnioski o płatność w odniesieniu do każdego programu operacyjnego. Instytucja musi również poświadczyć rzetelność wydatków oraz ocenić zgodność z właściwymi unijnymi zasadami i przepisami.

Jeżeli występują problemy — wykazane poprzez rozbieżności w rachunkach lub w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Komisję lub inne organy — instytucja certyfikująca odpowiada za monitorowanie odzyskiwania środków finansowych. W razie konieczności zwrotu środków dochodzi się na drodze sądowej w danym kraju.

Więcej informacji