Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Partnerstwo

Od dawna Unia Europejska rozwija swoje działania w ramach polityki regionalnej. Rozdziela też środki finansowania w ramach polityki spójności i partnerskiego procesu, w który państwa członkowskie wnoszą znaczący wkład.

Partnerstwo to dotyczy całego procesu programowania, od etapu przygotowawczego po wdrażanie i ocenę wyników. Podejście takie powinno prowadzić do osiągania lepszych wyników w ramach poszczególnych programów i pomagać w zapewnieniu skutecznego wydatkowania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

W okresie programowania 2014–2020 zasada partnerstwa uległa dalszemu wzmocnieniu, ponieważ obejmuje nie tylko państwa członkowskie, ale także zainteresowane strony, takie jak związki zawodowe, pracodawców, organizacje pozarządowe i inne organy odpowiedzialne np. za promowanie włączenia społecznego, równości płci i niedyskryminacji. Komisja opracowała europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa, którego państwa członkowskie muszą przestrzegać przy opracowywaniu i wdrażaniu programów operacyjnych. Ponadto każde państwo członkowskie przyjęło umowę o partnerstwie z Komisją Europejską, w której określa, w jaki sposób władze krajowe zamierzają wykorzystać i rozdzielić środki finansowania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w okresie programowania 2014–2020.