Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Instytucja zarządzająca

W ramach polityki spójności UE na lata 2014–2020 instytucja zarządzająca odpowiada za skuteczne zarządzanie programem operacyjnym i za jego skuteczne wdrażanie.

Instytucją zarządzającą może być krajowe ministerstwo, organ samorządowy szczebla regionalnego lub lokalnego bądź inny organ publiczny lub podmiot prywatny wyznaczony i zatwierdzony przez państwo członkowskie. Od instytucji zarządzających wymaga się wykonywania zadań zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami.

Do 31 maja każdego roku instytucja zarządzająca musi przedstawić Komisji roczne sprawozdanie z wykonania każdego programu operacyjnego. Do innych kluczowych zadań instytucji zarządzającej należy:

 • zagwarantowanie, że działania, które otrzymują finansowanie, są zgodne z kryteriami programu operacyjnego;
 • kontrolowanie, czy współfinansowane produkty są skutecznie dostarczane, a usługi skutecznie świadczone zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi;
 • prowadzenie i przechowywanie rachunków oraz zagwarantowanie, że istnieje rygorystyczna ścieżka audytu;
 • zapewnienie prawidłowej oceny wyników realizacji programu operacyjnego.

Więcej informacji