Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) został ustanowiony przez UE w celu wspierania krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących.

IPA istnieje od 2007 r. i zastępuje różne starsze programy przedakcesyjne UE, takie jak PHARE, ISPA, SAPARD i CARDS oraz instrument finansowy dla Turcji.

W latach 2014–2020 środki dostępne za pośrednictwem IPA w wysokości ponad 11 mld EUR zostaną wydane na pięć następujących obszarów:

 • pomoc w okresie przejściowym i rozwój instytucjonalny;
 • rozwój społeczno-gospodarczy i regionalny;
 • rozwój zasobów ludzkich;
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich;
 • współpraca regionalna i terytorialna.

Zarówno kraje kandydujące (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia, Turcja), jak i potencjalne kraje kandydujące (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ) mogą ubiegać się o finansowanie w ramach IPA.

Wsparcia ze środków IPA udziela się w ramach programów wieloletnich. Wymaga się też od krajów opracowania dokumentów strategicznych — szczegółowych dokumentów w sprawie planowania strategicznego dotyczących każdego beneficjenta. Dzięki temu rozwiązaniu kraje kandydujące przygotowują się do zarządzania funduszami europejskimi, które otrzymają po przystąpieniu do UE, w tym w ramach polityki regionalnej na lata 2014–2020.