Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Informowanie i jawność

Komisja Europejska i państwa członkowskie UE mają obowiązek informowania społeczeństwa o polityce spójności oraz o projektach finansowanych przy wsparciu w ramach tej polityki. Biorąc pod uwagę miliardy euro wydawane za pośrednictwem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, zasadniczą sprawą jest jasne i szczegółowe informowanie społeczności lokalnych o odnoszonych korzyściach i sposobach wydawania pieniędzy podatników UE.

Unijne zasady regulujące politykę spójności na lata 2014–2020 nakładają na państwa członkowskie i instytucje zarządzające wymóg formalny publikowania wykazu projektów współfinansowanych przez UE, wraz z otrzymywanymi kwotami i szczegółowymi informacjami o beneficjentach.

Odpowiednie państwa członkowskie muszą również przedstawić Komisji plany informacyjne odnośnie do każdego programu operacyjnego, który jest współfinansowany w ciągu ostatniego okresu programowania polityki spójności. Ponadto każdego roku instytucje zarządzające muszą zorganizować przynajmniej jedno ważne wydarzenie w celu przekazania do wiadomości publicznej informacji o swoich programach, ich wynikach i roli UE.