Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Uwarunkowania ex ante (ExAC)

Uwarunkowania ex ante (ExAC) stanowią jeden z kluczowych elementów reformy polityki spójności w okresie 2014–2020. Zostały wprowadzone na potrzeby europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) w celu zagwarantowania odpowiednich warunków wymaganych do skutecznego i wydajnego wykorzystania EFSI.

Warunki te dotyczą:

 1. ram politycznych i strategicznych, dzięki którym dokumenty strategiczne stanowiące podstawę inwestycji finansowanych ze środków EFSI na szczeblu krajowym i regionalnym odznaczają się wysoką jakością i spełniają standardy wspólnie uzgodnione przez państwa członkowskie na szczeblu UE;
 2. ram regulacyjnych, za sprawą których wdrażanie działań współfinansowanych ze środków EFSI przebiega zgodnie z dorobkiem wspólnotowym;
 3. wystarczających zdolności administracyjnych i instytucjonalnych organów administracji publicznej i zainteresowanych stron wdrażających EFSI.

Istnieje siedem ogólnych uwarunkowań ex ante związanych z przekrojowymi aspektami wdrażania programu, a także 29 tematycznych uwarunkowań ex ante, które określają warunki dotyczące istotnych obszarów inwestycyjnych kwalifikujących się do uzyskania wsparcia w ramach polityki spójności dla poszczególnych sektorów (priorytety inwestycyjne).

Jeżeli uwarunkowania ex ante nie były spełnione w momencie przyjmowania programu, w ramach programów operacyjnych ustalano plany działania, które musiały zostać zrealizowane do końca 2016 r.