Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wspiera europejską politykę rozwoju obszarów wiejskich. W tym celu finansuje programy rozwoju obszarów wiejskich we wszystkich państwach członkowskich i regionach Unii. Programy opracowuje się w ramach współpracy między Komisją Europejską a państwami członkowskimi z uwzględnieniem strategicznych wytycznych dla rozwoju obszarów wiejskich przyjętych przez Radę oraz priorytetów określonych w krajowych planach strategicznych.

W okresie programowania 2014–2020 EFRROW po raz pierwszy został uwzględniony w ramach polityki w dziedzinie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz objęty został rozporządzeniem w sprawie przepisów wspólnych (nr 1303/2013).

W okresie programowania 2014–2020 fundusz skupia się na trzech głównych celach:

 • wspieranie konkurencyjności rolnictwa;
 • zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz działania w dziedzinie klimatu;
 • osiągnięcie zrównoważonego rozwoju terytorialnego gospodarki wiejskiej i społeczności wiejskich, w tym tworzenie i ochrona miejsc pracy.

Polityka spójności również odgrywa istotną rolę we wspieraniu rewitalizacji gospodarczej obszarów wiejskich poprzez uzupełnianie działań wspieranych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.