Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Spójność gospodarcza i społeczna

Celem spójności gospodarczej i społecznej, jako wyrazu solidarności między państwami członkowskimi UE i ich regionami, jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w całej UE.

Spójność gospodarcza i społeczna realizowana jest poprzez politykę regionalną UE włączoną do Traktatu WE przez traktat z Maastricht z 1992 r. Polityka spójności zmniejsza dysproporcje strukturalne między regionami i państwami członkowskimi za pomocą różnorodnych działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności.

Co trzy lata Komisja Europejska przedstawia sprawozdanie dotyczące postępów w osiąganiu spójności gospodarczej i społecznej oraz roli poszczególnych obszarów polityki UE w tej dziedzinie. W okresie programowania 2014–2020 polityka spójności stanowi drugą pod względem wielkości pozycję budżetu UE z całkowitym przydziałem środków w wysokości 351,8 mld EUR (według cen z 2014 r.) W tym okresie polityka spójności nadal ma służyć wspieraniu regionów, w których proces rzeczywistej konwergencji gospodarczej i społecznej jeszcze się nie zakończył, a także osiąganiu celów UE określonych w strategii „Europa 2020”, a mianowicie promowaniu inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.