Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Budżet

Państwa członkowskie UE wnoszą wkład do wspólnego unijnego budżetu, aby osiągnąć wspólne cele.

Wysokość bezpośredniego wkładu państw członkowskich zależy od wartości ich dochodu narodowego brutto (DNB). Wpływy z tytułu ceł i podatku VAT zapewniają dodatkowe dochody. Pułap budżetowy jest obecnie ustalony na poziomie 1,23% DNB UE.

Przebieg procedury budżetowej jest następujący: Komisja Europejska przedstawia najpierw projekt budżetu, który odzwierciedla główne cele unijnej polityki, m.in. odnoszące się do wzrostu gospodarczego, miejsc pracy, badań naukowych, polityki dotyczącej zmian klimatu i energii. Następnie państwa członkowskie rozpoczynają negocjacje z Parlamentem Europejskim w celu wprowadzenia zmian w projekcie i przyjęcia budżetu. Komisja odpowiada także za zapewnienie zgodności wydatków z budżetu UE z rozporządzeniem finansowym UE.

Bieżące ramy budżetowe obejmują okres 2014–2020; roczne plany budżetowe zawierają szczegółowe informacje dotyczące wydatków. W tym okresie na fundusze strukturalne i Fundusz Spójności przeznaczone zostanie ok. 32,5% całkowitego budżetu, co stanowi równowartość 351,8 mld EUR (według cen z 2014 r.).