Glosariusz

Inne narzędzia

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Budżet Cel „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”
Dodatkowość Dotacje globalne
ESPON (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej) Europejska strategia zatrudnienia
Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne
Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) Fundusz Solidarności Unii Europejskiej
Fundusz Spójności Grupa zadaniowa ds. Irlandii Północnej
INTERACT INTERREG EUROPE
Informowanie i jawność Innowacyjność
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) Instrumenty finansowe
Instytucja audytowa Instytucja certyfikująca
Instytucja zarządzająca Komitet Regionów
Komitet koordynujący europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne Komitet monitorujący
Kontrola i audyt Korekty finansowe
Kwalifikowalność wydatków Monitorowanie
N+2 NUTS
Nadużycia finansowe Nagrody „RegioStars”
Negocjacje akcesyjne Obszary górskie
Ocena Odzyskiwanie środków finansowych
Partnerstwo Polityka spójności
Pomoc państwa Pomoc techniczna
Pomocniczość Poziom współfinansowania
Program UE na rzecz pokoju i pojednania na lata 2014–2020 (PEACE) Program operacyjny
Programowanie Proporcjonalność
Płatności Ramy wykonania
Regiony na rzecz zmian gospodarczych Regiony najbardziej oddalone
Rozporządzenia Rozszerzenie
Równość szans Sieci transeuropejskie (TEN)
Sprawozdanie w sprawie spójności Spójność gospodarcza i społeczna
Spójność terytorialna Strategia „Europa 2020”
Transport URBACT — program sieci rozwoju miejskiego
Umorzenie Umowa o partnerstwie
Uwarunkowania ex ante (ExAC) Współpraca międzyregionalna
Współpraca transnarodowa Zarządzanie dzielone
Zatrudnienie Zrównoważony rozwój
Środowisko