Sieci transportowe i energetyczne

Inwestycje w usługi transportowe i infrastrukturę przynoszą bezpośrednie korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom. Szczególnymi priorytetami polityki spójności w okresie finansowania 2014–2020 są inteligentne formy mobilności, mobilność w miastach, transport multimodalny i transport ekologiczny. W ramach polityki spójności wspiera się również inwestycje infrastrukturalne w zakresie inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłania energii, zwłaszcza w regionach słabiej rozwiniętych.

Zrównoważony transport i mobilność

Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie wąskich gardeł w najważniejszej infrastrukturze transportowej to jeden z jedenastu celów tematycznych polityki spójności na lata 2014–2020.  Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności mogą być współfinansowane projekty powiązane z następującymi priorytetami inwestycyjnymi w ramach siódmego celu tematycznego:

  • Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu w ramach inwestycji w transeuropejską sieć transportową (TEN-T);
  • Pobudzanie mobilności regionalnej w wyniku łączenia z infrastrukturą TEN-T węzłów drugo- i trzeciorzędnych, w tym węzłów multimodalnych (tylko EFRR);
  • Tworzenie i rozwijanie przyjaznych środowisku, cichych i niskoemisyjnych systemów transportowych, w tym śródlądowych dróg wodnych, systemów transportu morskiego, portów, multimodalnych połączeń i infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności na szczeblu regionalnym i lokalnym;
  • Tworzenie (w tym przez odnawianie) kompleksowych, dobrych i interoperacyjnych systemów kolejowych oraz promowanie środków służących do obniżenia poziomu hałasu.

Pomoc unijną można również uzyskać na potrzeby inwestycji w transport niskoemisyjny w ramach celu tematycznego gospodarka niskoemisyjna we wszystkich sektorach, zwłaszcza w związku z promowaniem zrównoważonej mobilności multimodalnej w miastach (czwarty cel tematyczny).

Aby zapewnić maksymalną efektywność wspomnianych inwestycji, szczególny nacisk w latach 2014–2020 jest kładziony na stworzenie dobrego środowiska strategicznego (w tym wdrożenie przez państwa członkowskie kompleksowego „planu na rzecz rozwoju transportu”, w którym pokazany zostanie wpływ realizacji projektu na rozwój jednolitego europejskiego obszaru transportu i transeuropejskiej sieci transportowej).

Infrastruktura energetyczna i mosty energetyczne

Inwestycje infrastrukturalne w inteligentne systemy dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii są również objęte celami tematycznymi polityki spójności na lata 2014–2020. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) mogą być współfinansowane projekty (realizowane głównie w regionach słabiej rozwiniętych) powiązane z następującymi priorytetami inwestycyjnymi w ramach siódmego celu tematycznego:

  • Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw energii w wyniku tworzenia inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz integracji rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;

Mogą to być inwestycje związane zarówno z energią elektryczną, jak i z gazem ziemnym, które powinny przyczyniać się do rozwoju systemów inteligentnych i uzupełniać inwestycje wspierające proces przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Warunkiem wstępnym otrzymania wsparcia przez państwa członkowskie jest wdrożenie przez nie kompleksowych planów przedstawiających krajowe priorytety w zakresie infrastruktury energetycznej w kontekście trzeciego pakietu przepisów dotyczących wewnętrznego rynku energii zgodnie z unijnym dziesięcioletnim planem rozwoju sieci oraz zawierających realistyczne i wiarygodne harmonogramy realizacji projektów, dla których przewidziane jest wsparcie ze środków EFRR.

Pomoc można również uzyskać w przypadku inwestycji w inteligentne systemy dystrybucji energii elektrycznej oraz produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach czwartego celu tematycznego (gospodarka niskoemisyjna).


W przypadku wspomnianych wyżej inwestycji w systemy transportowe i energetyczne pomoc ze środków polityki spójności powinna być ściśle związana z pomocą w ramach instrumentu „Łącząc Europę” i Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), aby zapewnić komplementarność działań i optymalne powiązanie różnego rodzaju infrastruktury na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, makroregionalnym i unijnym.

Ze źródeł prywatnych ma zostać sfinansowanych wiele inwestycji w tym obszarze (w razie braku środków ich uzupełnienie nastąpi ze źródeł publicznych). Finansowanie publiczne nie powinno zastępować finansowania prywatnego, ale jedynie je uzupełniać i stymulować zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy państwa.Thematic Objective 7: Transport and energy networks by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020