Turystyka

Europa jest najpopularniejszym kierunkiem turystycznym na świecie. Turystyka odgrywa ogromną rolę w rozwoju wielu europejskich regionów, szczególnie tych biedniejszych. Wynika to z jej ogromnego potencjału w dziedzinie stymulowania innych sektorów oraz tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla młodych ludzi. Ponadto branża turystyczna wykazała się dużą odpornością na ostatni kryzys, notując nawet pewien wzrost.

Europejski fundusz rozwoju regionalnego (ERDF) wspiera konkurencyjność, stabilność i jakość branży turystycznej na szczeblach regionalnym i lokalnym. Turystyka jest również ściśle związana z wykorzystywaniem i rozwojem zasobów naturalnych, historycznych i kulturowych, jak również z atrakcyjnością miejscowości i regionów jako miejsc do życia, pracy i odwiedzin. Jest także połączona z tworzeniem, unowocześnianiem i różnicowaniem produktów oraz usług, które mają być nabywane i wykorzystywane przez gości.

Okres programowania na lata 2014–2020

Turystyka nie została ujęta jako cel tematyczny w regulacjach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF), ponieważ stanowi bardziej środek czy sektor gospodarki, a nie cel. Tym niemniej regulacje przewidują wiele możliwości przemyślanych inwestycji w turystykę.

Komisja opublikowała wytyczne tematyczne dotyczące inwestycji w turystykę. Zgodnie z nimi, inwestycje powinny:

  • być zbieżne z jednym lub kilkoma celami tematycznymi i priorytetami inwestycyjnymi;
  • mieć uzasadnienie według analizy SWOT w odnośnych krajowych/regionalnych/międzynarodowych programach operacyjnych;
  • koncentrować się na lepszym ukazaniu walorów lokalnych zasobów kulturowych i turystycznych;
  • stymulować unowocześnianie i dywersyfikowanie produktów, procesów i usług, a także specjalizację w niszach rynkowych, tak aby zredukować uzależnienie od tymczasowej pracy o niskiej wartości dodanej, a wspomóc aktywność gospodarczą i funkcjonowanie miejsc pracy poza sezonem turystycznym.
  • Szczególną uwagę należy zwrócić na zwiększenie zdolności małych i średnich firm oraz klastrów w obszarach jakości, innowacyjności, umiędzynarodowienia i współpracy między klastrami, w tym poprzez wzmocnienie sieci kontaktów wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Ponieważ jedną z najważniejszych zalet turystyki jest niska bariera wejścia na ten rynek, należy się istotnie skupić na wspieraniu przedsiębiorczości i zakładaniu nowych firm.

Turystyka będzie jeszcze przez lata odgrywała znaczącą rolę w planowanym finansowaniu z programu ERDF, a także w pokrewnych inwestycjach związanych z zachowaniem, ochroną, promowaniem i rozwojem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego (patrz wykres). Ogółem z funduszu ERDF planuje się przeznaczyć na te cele 8 mld euro.

Baza danych eye@RIS3 (działająca na Platformie inteligentnej specjalizacji), która dokumentuje rodzącą się sieć regionalnych specjalności w całej Europie, pokazuje, że wiele regionów w ramach swoich strategii wyróżnienia wprowadza do turystyki unikatowe usługi i modele biznesowe, zamierzając przeznaczyć dla nich duże wsparcie finansowe.

Na przykład chcą skoncentrować wysiłki na stworzeniu konkurencyjnych niszowych rynków i marek, takich jak turystyka dla osób starszych (gospodarka senioralna) lub ekoturystyka, unowocześnienie infrastruktury mające przyciągnąć bogatszych gości oraz zdywersyfikowanie oferty turystycznej mającej zmniejszyć uzależnienie od krótkiego sezonu.

W regionach tych opracowano kompleksowe strategie przewidujące nie tylko zwiększenie wartości dodanej poprzez inwestowanie w innowacje, ale również włączenie do przemian innych sektorów, takich jak kultury i kreatywny, rolno-spożywczy, budowlany itd.