Włączenie społeczne

Unijna polityka spójności wspiera włączenie społeczne osób niepełnosprawnych, pracowników w młodym i starszym wieku, pracowników o niskich kwalifikacjach, migrantów i przedstawicieli mniejszości etnicznych, takich jak społeczności romskie, osób mieszkających na obszarach ubogich oraz kobiety na rynku pracy. Wspiera ona także strategię „Europa 2020”, której celem jest pomoc 20 milionom osób zagrożonych ubóstwem.

Inne narzędzia

 

Włączenie społeczne to jeden z jedenastu priorytetów polityki spójności w okresie 2014–2020 (cel tematyczny 9).

Przyjęty w 2013 r. pakiet dotyczący inwestycji społecznych, zakłada przeprowadzenie w państwach członkowskich reform w zakresie inwestycji w podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności pracowników. Reformy te mają zapewnić bardziej odpowiednią i zrównoważoną politykę społeczną. Ponadto pakiet dotyczący inwestycji społecznych zawiera wskazówki, które należy uwzględnić podczas reformowania polityki społecznej i dostosowywania jej do nowych wyzwań, i zakłada pomoc z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

 

Thematic Objective 9: Social inclusion by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020