Konkurencyjność MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają istotne znaczenie dla gospodarki UE — stanowią ponad 99% wszystkich firm w Europie i zapewniają dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym. W okresie programowania 2014–2020 państwa członkowskie otrzymają z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych ponad 450 miliardów euro na stworzenie nowych miejsc pracy i stymulację wzrostu gospodarczego.

Inne narzędzia

 

Wzrost konkurencyjności firm z sektora MŚP to jeden z 11 celów tematycznych polityki spójności na lata 2014–2020. Planowane są także dodatkowe inwestycje w sektorze MŚP w ramach innych celów tematycznych, zwłaszcza takich jak badania naukowe i innowacje, gospodarka niskoemisyjna i technologie informacyjno-komunikacyjne. Na inwestycje w sektorze MŚP przeznaczono bezpośrednio 57 miliardów euro, czyli około 20% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Intensywniejsze korzystanie z instrumentów finansowych, które skutkują uruchomieniem dodatkowych funduszy unijnych, krajowych i regionalnych w okresie finansowania 2014–2020 również przyniesie korzyści MŚP.

Te inwestycje pomogą małym i średnim firmom:

 • uzyskać dostęp do środków na inwestycje w postaci dotacji, pożyczek, gwarancji kredytowych, funduszy venture capital itd.;
 • korzystać z ukierunkowanego wsparcia biznesowego, np. fachowej wiedzy branżowej, porad i informacji oraz możliwości nawiązywania kontaktów i współpracy transgranicznej;
 • uzyskać lepszy dostęp do międzynarodowych rynków i łańcuchów wartości;
 • wykorzystywać nowe źródła wzrostu, takie jak gospodarka ekologiczna, zrównoważona turystyka, usługi zdrowotne i socjalne, w tym także „srebrna gospodarka” oraz sektory kulturalny i kreatywny;
 • inwestować w kapitał ludzki i w organizacje świadczące usługi w zakresie praktycznego kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • nawiązywać cenne kontakty z centrami badawczymi i uniwersytetami w celu promowania innowacji.

Dostęp małych i średnich firm do funduszy w ramach polityki spójności w latach 2014–2020 ułatwiają nowe uproszczone wspólne zasady i środki. Obejmują one:

 • składanie przez Internet sprawozdań dotyczących wykorzystania funduszy;
 • jaśniejsze kryteria kwalifikowalności;
 • bardziej ukierunkowane i rzadsze kontrole małych operacji;
 • szerszy zakres instrumentów finansowych, uproszczenie ich tworzenia i dostępu do nich.

Zwiększenie możliwości inwestycyjnych w sektorze MŚP w latach 2014–2020 będzie możliwe dzięki osiągnięciom w ramach polityki spójności UE z okresu finansowania 2007–2013:

 • udzielono wsparcia ponad 95 000 powstających firm,
 • utworzono ponad 300 000 nowych miejsc pracy w sektorze MŚP.

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020