Rozwój obszarów wiejskich

Obszary o charakterze wiejskim pokrywają połowę Europy i są miejscem zamieszkania około 20% jej populacji. Jednak większość obszarów wiejskich należy również do najmniej uprzywilejowanych regionów UE, których PKB na mieszkańca ma wartość znacznie niższą od średniej europejskiej.

Aby pomóc regionom wiejskim w dalszym rozwoju oraz w podnoszeniu poziomu zatrudnienia i standardów życia, w ramach wdrażanej przez Unię Europejską polityki rozwoju obszarów wiejskich zdefiniowano trzy cele nadrzędne — są to: poprawa konkurencyjności rolnictwa, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i ochrony klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Unijna polityka spójności popiera te cele. Z tego względu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS) stanowią uzupełnienie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).