Gospodarka niskoemisyjna

Polityka spójności i strategia unii energetycznej odgrywają istotną rolę we wspieraniu państw członkowskich Unii Europejskiej w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną.

W okresie finansowania 2014–2020 zgodnie z zasadami Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) państwa członkowskie są po raz pierwszy zobligowane do przeznaczenia części otrzymanych środków na projekty związane z gospodarką niskoemisyjną:

  • 20% na rozwój regionów lepiej rozwiniętych,
  • 15% na rozwój regionów w okresie przejściowym,
  • 12% na rozwój regionów słabiej rozwiniętych.

Państwa członkowskie znacznie przekroczyły wymagane minimum, ponieważ w latach 2014-2020 na inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną ma zostać przeznaczone 40 mld euro w ramach EFRR i Funduszu Spójności (czyli dwa razy tyle, co w poprzednim okresie finansowania).

Finansowanie ze środków unijnej polityki regionalnej jest ukierunkowane na szereg tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem i gospodarką niskoemisyjną. Należy do nich promowanie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie wydajności energetycznej w przedsiębiorstwach, wspieranie inteligentnego zarządzania energią w budynkach publicznych i w sektorze mieszkalnictwa, a także badania i innowacje w dziedzinie technologii niskoemisyjnych. Obserwuje się również silną koncentrację na zachęcaniu do wdrażania niskoemisyjnych strategii gospodarczych w różnej wielkości miastach, w tym na promowaniu zrównoważonych form mobilności w miastach oraz inteligentnych sieci energetycznych.

W ramach celu tematycznego nr 7 7 istnieje także możliwość otrzymania wsparcia na inwestycje w zrównoważony transport I mobilność oraz inteligentne systemy dystrybucji, magazynowania i przesyłu energiiThematic Objective 4 Low carbon economy by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020