Technologie informacyjno-komunikacyjne

W obliczu postępującej digitalizacji światowej gospodarki rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT — Information and Communication Technologies) ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności w Europie. W okresie finansowania 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na inwestycje w ICT dostępnych jest ponad 20 mld euro. Inwestycje te są niezbędne dla realizacji celu Komisji, jakim jest dostosowanie Europy do ery cyfrowej.

Poprawa dostępności, funkcjonowania i jakości ICT to jeden z jedenastu celów tematycznych Polityki Spójności na lata 2014–2020. EFRR stawia sobie za cel następujące priorytety:

  • Zwiększenie zakresu wdrażania sieci szerokopasmowych i sieci o dużej szybkości
  • Rozwój produktów i usług z zakresu ICT oraz handlu elektronicznego
  • Zwiększenie wykorzystania ICT na potrzeby e-administracji, e-kształcenia, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne nie tylko stanowią źródło finansowania, ale pomagają również władzom publicznym w opracowaniu strategii oraz zaplanowaniu czynności administracyjnych i inwestycyjnych. Aby zmaksymalizować wpływ inwestycji UE, władze państw członkowskich i regionów, które chciałyby skorzystać z dofinansowań dla projektów związanych z ICT, powinny najpierw sporządzić ramy strategiczne polityki w dziedzinie rozwoju cyfrowego i plan rozwoju sieci nowej generacji.

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne mogą być również wykorzystane w ramach strategii mających na celu adaptację inicjatyw legislacyjnych jednolitego rynku cyfrowego (JRC), rozwój administracji z myślą o efektywnym wdrożeniu tego ustawodawstwa oraz wyrównanie finansowania publicznego i prywatnego w celu usprawnienia i przyspieszenia procedury wdrażania jednolitego rynku cyfrowego we wszystkich regionach UE.

Zwiększone inwestycje w technologie informacyjno‑komunikacyjne w latach 2014–2020 będą się opierać na osiągnięciach z okresu finansowania 2007–2013:

  • Ponad 5 milionów osób z dostępem do łączy szerokopasmowych
  • Ponad 20 700 projektów z zakresu ICT finansowanych z EFRR
Thematic Objective 2: Information and communication technologies by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020