Rozszerzenie UE

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) ma wspomagać państwa nienależące do UE, które aspirują do przystąpienia do Unii, w przygotowaniu swoich społeczeństw i gospodarek do członkowstwa. Środki są dostępne dla kilku państw bałkańskich oraz Turcji, a fundusz ten jest ważnym narzędziem zewnętrznej polityki UE.

W szczególności IPA pomaga krajom kandydującym i potencjalnym krajom kandydującym w budowaniu instytucji, rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz prowadzeniu reform gospodarczych i administracyjnych.

Pomimo że IPA jest instrumentem polityki zewnętrznej, uznaje się go również za szczególną cześć polityki regionalnej, ponieważ jest skierowany do potencjalnych państw członkowskich UE.